وزارت تحصيلات عالي افغانستان

8 حوت 1393

صرف براي کارمندان وزارت:

ايميل آدرس:

براي نمونه: prefix@mohe.gov.af
کلمه عبور:

پوهنتون تخار

پوهنتون تخار براي سال 1393 براي بار مجدد در رشته هاي ذيل به سويه داکتر, ماستروليسانس براي کادر علمي جديد ضرورت دارد.

 پوهنحي شرعيات :               

   Ø ديپارتمنت ثقافت  اسلامي                    يک  بست                                     

متقاضيان ازتاريخ /19/دلو /الي/28/دلو /1393/ درخواستي شموليت در کادرعلمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپي همين اعلان از ويب سايت وزارت، نمرات و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون هاي مربوطه تسليم نمايند.

پوهنتون تخار براي سال 1393 براي بار اول   در رشته هاي ذيل به سويه داکتر, ماستروليسانس براي کادر علمي جديد ضرورت دارد.

پوهنحي اقتصاد:   

      Ø ديپارتمنت اداره ومنجمنت                      يک بست                       

متقاضيان ازتاريخ /17/عقرب/الي/17/قوس/1393/ درخواستي شموليت در کادرعلمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپي همين اعلان از ويب سايت وزارت، نمرات و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون هاي مربوطه تسليم نمايند.

پوهنتون تخار براي سال 1393 براي بار مجدد  در رشته هاي ذيل به سويه داکتر, ماستروليسانس براي کادر علمي جديد ضرورت دارد.

پوهنحي تعليم وتربيه:     

                  Ø ديپارتمنت آموزش کمپيوتر                           يک بست                       

متقاضيان ازتاريخ /10/عقرب/الي/20/عقرب/1393/ درخواستي شموليت در کادرعلمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپي همين اعلان از ويب سايت وزارت، نمرات و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون هاي مربوطه تسليم نمايند.

پوهنتون تخار براي سال 1393 براي بار اول در رشته هاي ذيل به سويه داکتر, ماستروليسانس براي کادر علمي جديد ضرورت دارد.

پوهنحي تعليم وتربيه :

     Ø ديپارتمنت  کيميا                                     يک  بست                                            

متقاضيان ازتاريخ /3/عقرب /الي/3/قوس /1393/ درخواستي شموليت در کادرعلمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپي همين اعلان از ويب سايت وزارت، نمرات و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون هاي مربوطه تسليم نمايند.

پوهنتون تخار براي سال 1393 براي بار مجدد در رشته هاي ذيل به سويه داکتر, ماستروليسانس براي کادر علمي جديد ضرورت دارد.

پوهنحي انجنيري :         

           Ø ديپارتمنت  برق                                     يک  بست                                          

متقاضيان ازتاريخ /8/ميزان /الي/17/ميزان /1393/ درخواستي شموليت در کادرعلمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپي همين اعلان از ويب سايت وزارت، نمرات و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون هاي مربوطه تسليم نمايند.

پوهنتون تخار براي سال 1393 براي بار مجدد در رشته هاي ذيل به سويه داکتر, ماستروليسانس براي کادر علمي جديد ضرورت دارد 

پوهنحي حقوق :     

     Ø ديپارتمنت  حقوق خصوصي                                     يک  بست                       

متقاضيان ازتاريخ /5/ميزان /الي/15/ميزان /1393/ درخواستي شموليت در کادرعلمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپي همين اعلان از ويب سايت وزارت، نمرات و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون هاي مربوطه تسليم نمايند.

پوهنتون تخار براي سال 1393 براي بار اول در رشته هاي ذيل به سويه داکتر, ماستروليسانس براي کادر علمي جديد ضرورت دارد 

پوهنحي تعليم وتربيه:

                  Ø ديپارتمنت آموزش کمپيوتر                           يک بست                  

متقاضيان ازتاريخ /15/اسد/الي/15/سنبله/1393/ درخواستي شموليت در کادرعلمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپي همين اعلان از ويب سايت وزارت، نمرات و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون هاي مربوطه تسليم نمايند.

پوهنتون تخار براي سال 1393 براي بار مجدد در رشته هاي ذيل به سويه داکتر, ماستروليسانس براي کادر علمي جديد ضرورت دارد.

پوهنحي شرعيات :

ديپارتمنت تعليمات اسلامي                 يک بست                                            

متقاضيان ازتاريخ /14/جوزا /الي/23/جوزا /1393/ درخواستي شموليت در کادرعلمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپي همين اعلان از وب سايت وزارت، نمرات و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون هاي مربوطه تسليم نمايند.

پوهنتون تخار براي سال 1393 براي بار اول در رشته هاي ذيل به سويه داکتر, ماستروليسانس براي کادر علمي جديد ضرورت دارد.

پوهنحي شرعيات :

                           ديپارتمنت فقه وقانون                    يک  بست                                

متقاضيان ازتاريخ /23/ثور/الي/22/جوزا /1393/ درخواستي شموليت در کادرعلمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپي همين اعلان از وب سايت وزارت، نمرات و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون هاي مربوطه تسليم نمايند

پوهنتون تخار براي سال 1393 براي بار اول در رشته هاي ذيل به سويه داکتر, ماستروليسانس براي کادر علمي جديد ضرورت دارد.

پوهنحي انجنيري:

                   Ø ديپارتمنت آب رساني                                       دو بست                          

متقاضيان ازتاريخ /10/حمل/الي/10/ثور /1393/ درخواستي شموليت در کادرعلمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپي همين اعلان از ويب سايت وزارت، نمرات و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون هاي مربوطه تسليم نمايند.

Copyright© 2014 Ministry of Higher Education
Powered & Developed by ICTA - info@icta-co.com