وزارت تحصیلات عالی افغانستان


به وب سایت وزارت تحصیلات عالی خوش آمدید!

به وب سایت وزارت تحصیلات عالی خوش آمدید!

وزارت تحصیلات عالی به عرضه خدمات با کیفیت و مخلصانه متعهد بوده و برای نیل به اهداف خویش به آگهی عامه و اطلاع به موقع باورمند است. شما می توانید از طریق این وب سایت اطلاعات و معلومات ذیربط را دریافت کنید.

ادامه

دیپلوم ها

Validate Your Diploma


آخرین بورسیه ها

اطلاعیه ریاست تحصیلات عالی در خارج در مورد بورس تحصیلی کشور قطر

ادامه

اطلاعیه ریاست تحصیلات عالی در خارج در مورد بورس های کشور مالدیف

ادامه

اطلاعیه ریاست تحصیلات عالی در خارج مورد بورس های کشور پاکستان

ادامه

اطلاعیه ریاست تحصیلات عالی درخارج در مورد بورس های کشور اندونیزیا

ادامه

اطلاعیه ریاست تحصیلات عالی در خارج در مورد امتحان رقابتی بورس های کشور بنگله دیش

ادامه