وزارت تحصيلات عالي افغانستان

1 عقرب 1393

صرف براي کارمندان وزارت:

ايميل آدرس:

براي نمونه: prefix@mohe.gov.af
کلمه عبور:

پوهنتون تخار

 

پوهنتون تخار براي سال 1393 براي بار مجدد در رشته هاي ذيل به سويه داکتر, ماستروليسانس براي کادر علمي جديد ضرورت دارد.

پوهنحي انجنيري :         

           Ø ديپارتمنت  برق                                     يک  بست                                          

متقاضيان ازتاريخ /8/ميزان /الي/17/ميزان /1393/ درخواستي شموليت در کادرعلمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپي همين اعلان از ويب سايت وزارت، نمرات و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون هاي مربوطه تسليم نمايند.

پوهنتون تخار براي سال 1393 براي بار مجدد در رشته هاي ذيل به سويه داکتر, ماستروليسانس براي کادر علمي جديد ضرورت دارد 

پوهنحي حقوق :     

     Ø ديپارتمنت  حقوق خصوصي                                     يک  بست                       

متقاضيان ازتاريخ /5/ميزان /الي/15/ميزان /1393/ درخواستي شموليت در کادرعلمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپي همين اعلان از ويب سايت وزارت، نمرات و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون هاي مربوطه تسليم نمايند.

 

پوهنتون تخار براي سال 1393 براي بار اول در رشته هاي ذيل به سويه داکتر, ماستروليسانس براي کادر علمي جديد ضرورت دارد.

 

پوهنحي تعليم وتربيه:

                  Ø ديپارتمنت آموزش کمپيوتر                           يک بست                  

متقاضيان ازتاريخ /15/اسد/الي/15/سنبله/1393/ درخواستي شموليت در کادرعلمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپي همين اعلان از ويب سايت وزارت، نمرات و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون هاي مربوطه تسليم نمايند.

پوهنتون تخار براي سال 1393 براي بار مجدد در رشته هاي ذيل به سويه داکتر, ماستروليسانس براي کادر علمي جديد ضرورت دارد.

پوهنحي شرعيات :

ديپارتمنت تعليمات اسلامي                 يک بست                                            

متقاضيان ازتاريخ /14/جوزا /الي/23/جوزا /1393/ درخواستي شموليت در کادرعلمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپي همين اعلان از وب سايت وزارت، نمرات و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون هاي مربوطه تسليم نمايند.


پوهنتون تخار براي سال 1393 براي بار اول در رشته هاي ذيل به سويه داکتر, ماستروليسانس براي کادر علمي جديد ضرورت دارد.

پوهنحي شرعيات :

                           ديپارتمنت فقه وقانون                                             يک  بست                                

متقاضيان ازتاريخ /23/ثور/الي/22/جوزا /1393/ درخواستي شموليت در کادرعلمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپي همين اعلان از وب سايت وزارت، نمرات و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون هاي مربوطه تسليم نمايند.


پوهنتون تخار براي سال 1393 براي بار اول در رشته هاي ذيل به سويه داکتر, ماستروليسانس براي کادر علمي جديد ضرورت دارد.

پوهنحي انجنيري:

                   Ø ديپارتمنت آب رساني                                       دو بست

                                                         

متقاضيان ازتاريخ /10/حمل/الي/10/ثور /1393/ درخواستي شموليت در کادرعلمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپي همين اعلان از ويب سايت وزارت، نمرات و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون هاي مربوطه تسليم نمايند.

پوهنتون تخار براي سال 1393 براي بار مجدد در رشته هاي ذيل به سويه داکتر, ماستروليسانس براي کادر علمي جديد ضرورت دارد.

پوهنحي تعليم وتربيه  : 

                          Ø ديپارتمنت آموزش کمپيوتر                            يک بست

                           Ø ديپارتمنت علوم مسلکي                                       يک بست            

پوهنحي زراعت   :

                              

                                 Ø ديپارتمنت  هارتيکلچر                                          يک بست 

پوهنحي انجنيري  :

                               Ø ديپارتمنت برق                                                   دو بست 

                         Ø ديپارتمنت جيولوجي ومعدن                                    يک بست 

پوهنحي اقتصاد :

                         Ø ديپارتمنت امور مالي وبانکي                                  يک بست 

پوهنحي حقوق :

                                 Ø ديپارتمنت قضاء وحارنوالي                                   يک بست 

پوهنحي وترنري:

                               Ø ديپارتمنت پرورش حيوانات                                   يک بست 

                               

متقاضيان ازتاريخ /4/حوت/الي/13/حوت /1392/ درخواستي شموليت در کادرعلمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپي همين اعلان از ويب سايت وزارت، نمرات و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون هاي مربوطه تسليم نمايند.

پوهنتون تخار براي سال 1393 براي بار اول در رشته هاي ذيل به سويه داکتر, ماستروليسانس براي کادر علمي جديد ضرورت دارد.

پوهنحي تعليم وتربيه  :

                          Ø ديپارتمنت علوم اجتماعي                                              يک بست

                          Ø ديپارتمنت علوم مسلکي                                                يک بست

                          Ø ديپارتمنت آموزش کمپيوتر                                                         يک بست

                          Ø ديپارتمنت دري                                                         يک بست

                                   

پوهنحي شرعيات  :

                                  Ø ديپارتمنت عقيده                                                   يک بست

                                 Ø ديپارتمنت ثقافت اسلامي                                    يک بست  

پوهنحي ادبيات علوم بشري :

                         Ø ديپارتمنت پشتو                                                   يک بست 

                                 Ø ديپارتمنت انگليسي                                              دو بست

                                 Ø ديپارتمنت ازبکي                                                يک بست    

پوهنحي زراعت   :

                               Ø ديپارتمنت  اقتصاد زراعتي                                          يک بست 

                               Ø ديپارتمنت علوم حيواني                                              يک بست 

                                 Ø ديپارتمنت  هارتيکلچر                                              يک بست 

پوهنحي انجنيري  :

                               Ø ديپارتمنت برق                                                       دو بست 

                         Ø ديپارتمنت جيولوجي ومعدن                                         يک بست 

پوهنحي اقتصاد :

                                 Ø ديپارتمنت اداره ومنجمنت                                         يک بست 

                         Ø ديپارتمنت امور مالي وبانکي                                       يک بست 

پوهنحي حقوق :

                                 Ø ديپارتمنت قضا وحارنوالي                                         يک بست 

پوهنحي وترنري:

                               Ø ديپارتمنت پرورش حيوانات                                         يک بست 

                     Ø ديپارتمنت کلينيک حيوانات                                   يک بست 

متقاضيان ازتاريخ /17/جدي/الي/17/دلو /1392/ درخواستي شموليت در کادرعلمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپي همين اعلان از ويب سايت وزارت، نمرات و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون هاي مربوطه تسليم نمايند.Copyright© 2014 Ministry of Higher Education
Powered & Developed by ICTA - info@icta-co.com