اعلان بست های کادر علمی پوهنتون بغلان !

nasir_admin
أحد, مارس 31 2024 7:28 صباحا
112000

Closing Date

پوهنتون  بغلان برای بار دوم در سال ۱۴۰۳هـ.ش در رشته ذيل به سويه دوکتور، ماستر و لیسانس به کادرهای علمی ضرورت دارد.

پوهنځی ادبیات وعلوم زراعتی ؛
•    ديپارتمنت انګلیسی (۳) بست.

پوهنځی تعلیم وتربیه ؛
•    ديپارتمنت کیمیا (۱) بست.
•    ديپارتمنت تاریخ (۱) بست.
•    ديپارتمنت ریاضی (۱) بست.
•    ديپارتمنت آموزش کمپیوتر (۲) بست.

پوهنځی ژورنالیزم ؛
•    ديپارتمنت مطبوعات (۱) بست.

داوطلبان می توانند به هدف ثبت نام به بست های کادر علمی یاد شده از تاریخ ۱۰/۱/۱۴۰۳ الی ۲۰/۱/۱۴۰۳هـ ش فورم های درخواستی خویش را پر کرده ترانسکریپت اصلی نمرات به زبان ملی و کاپی همین اعلان را از ویب سایت وزارت ( تایید شده ریاست نشرات وزارت تحصیلات عالی یا از سوی پوهنتون یاد شده) یکجا با کاپی تذکره خویش به پوهنتون مربوطه بسپارند.