اعلان بست رتبه هفتم معتمد جنسی ریاست اداری و زیر بنای وزارت تحصیلات عالی!

ameen_admin
sfdsdfsdfsdf


به منظور تحقق اهداف عالی امارت اسلامی افغانستان و سپردن کار به اهل آن، ریاست منابع بشری وزارت تحصیلات عالی (۱) بست رتبه هفتم معتمد جنسی ریاست اداری و زیربنا را در معرض اعلان کارمند یابی قرار میدهد، افراد و اشخاص واجد شرایط میتوانند فورمه های درخواستی بست اعلان شده را ازتاریخ نشر اعلان الی مدت (۱۰) روزکاری ازآمریت استخدام کارکنان ریاست منابع بشری وزارت تحصیلات عالی بدست آورده بعد از خانه پری قبل ازختم اعلان به آمریت استخدام کارکنان بسپارند.
درصورت ضرورت به شماره ۰۲۰۲۵۰۰۳۰۲ تماس گرفته معلومات حاصل نمایند.

jflksdlfsd