اعلان تدارکاتی پوهنتون کابل

baqir_admin
ل

Publish Date

Closing Date

فورم شماره: P_ 01      

اعلان مجدد پروژه تهیه و تدارک مجموعآ ( 6) لات، لات اول به تعداد( 117 ) قلم مواد و وسایل لابراتواری و تجهیزات ضرورت پوهنځی کیمیا، لات دوم به تعداد ( 68 ) قلم مواد و وسایل لابراتواری و تجهیزات پوهنځی بیولوژی، لات سوم به تعداد ( 28) قلم مواد وسـایل و تجهیزات لابراتواری پوهنځی فزیک، لات چهارم به تعداد (  15 ) قلم وسایل و تجهیزات پوهنځی ریاضی، لات پنجم به تعداد (  26 )  قلم تجهیزات پوهنځی ژورنالیزم ولات ششم بتعداد ( 34 ) قلم مواد وسایل لابراتواری و تجهیزات پوهنځی زراعت بابت سال مالی 1400پوهنتون کابل:

ریاست پوهنتون کابل وزارت تحصیلات عالی از تمـام واجدین شرایط دعوت می نماید، تا در پروســـه داوطـلبی تهـیه و تدارک ( 6) لات مواد، وسایل لابراتواری و تجهیزات ضرورت پوهنځی های فــــوق الذکر بابت سـال مالی 1400پوهنتون کابل دارای نمبر تشخیصیه MOHE/KU-99/G-05/NCB/1L…..6L اشتراک نموده، نقل چـاپ شده شـرطنامه و آفر مربوط را در حافظهء فلـش دسک خویـش از مدیریـت قرارداد هــــای آمریت تهیه و تدارکات پوهنـتون کابل بدســت آورده، آفرهــای خویــش را مـطـابق شرایط منـدرج شرطنامه و طــبق قـانون و طرزالعـمل تدارکات طور سربسـته از تاریخ نشر اعلان الی سـاعت (10:00) ده بجـه قبل از ظـهر طبق تاریخ مندرج شرطنامه به مدیریت قرارداد های آمریـت تهــیه و تدارکات پوهنتون کابل واقع جـــمال میــنه کارته سخی مقـابل شــفاخانه علی آباد ناحیـه سوم شهرکابل ارایه نمایند. آفر های ناوقت رسیده و انترنتی قابل پزیرش نمی باشد.

تضمین آفر لات اول  بصورت گرانتی بانکی یکی از بانک های معتبر مبلغ ( 160000 ) یک صدو شصت هزار افغانی ، لات دوم مبلغ ( 90000) نود هزار افغانی، لات سوم مبلغ ( 65000) شصت و پنج هزار افغانی، لات چهارم مبلغ (150000) یک صدو پنجاه هزار افغانی ، لات پنجم ( 120000) یک صدو بیست هزار افغانی ولات ششم مبلغ ( 70000) هفتاد هزار افغانی بوده و جلسه آفر گشایی بعد از نشر اعلان الی 21 روز تقویمی ساعت 10:00 ده بجه قبل از ظهر در دفتر آمریت تهیه و تدارکات پوهنتون کابل واقع پارکینگ وسایط سابقه دهلیز پوسته خانه دست راست اطاق نمـبر (4) تدویر می گردد.

More tenders

شنبه ۱۴۰۰/۳/۲۲ - ۹:۳۵
Background image

پروژه تهیه و تدارک دو نوع تیل (دیزل و پطرول) شعبات مرکز وزارت بابت سال مالی 1400

شماره دعوت به داوطلبی: MOHE /1400/NCB/G-2953/Re-Bid

وزارت تحصیلات عالی  از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه تهیه و تدارک دو نوع تیل (دیزل و پطرول) شعبات . . .

شنبه ۱۴۰۰/۳/۲۲ - ۹:۳۰
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدین وسیله به تاسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، {وزارت تحصیلات عالی} در نظر دارد، قرارداد پروژه تهیه و تدارک (53) قلم روغنیات و فلتر باب شعبات . . .

چهارشنبه ۱۴۰۰/۳/۱۹ - ۹:۴۳
Background image

پروژه اعمار یکباب دیپوی اجناس پوهنتون جوزجان

شماره دعوتنامه داوطلبی: MOHE/99/NCB/W-013/Rebid

وزارت تحصیلات عالی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه اعمار یک باب دیپوی اجناس پوهنتون جوزجان اشتراک . . .

Back to tenders