اعلان داوطلبی پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی

safiullah_user
H

Publish Date

Closing Date

اعلان برنده گی پروژه تدارک روغنیات برای وسایط نقلیه، جنراتورها وماشین های علف دروی پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی شماره داوطلبی : SREU/G-001/NCB-99 شرکت محترم تجارتی و لوژسیتکی عثمان حسیب درپروسه داوطلبی پروژه تدارک روغنیات برای وسایط نقلیه، جنراتورها وماشین های علف دروی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی SREU/G-001/NCB-99 اشتراک نموده بود، به قیمت مجموعی ( 1180000 ) یک ملیون ویک صدو هشتاد هزار افغانی برنده اعلان شد.شرکت ها وداویر دولتی که با شرکت متذکره کدام مشکل دارند ، به آمریت تهیه و تدارکات پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی الی هفت روز سراز تاریخ اعلان مراجعه نموده تا اجراات که درنظر است صورت گیرد.

More tenders

چهارشنبه ۱۳۹۹/۳/۱۴ - ۷:۳۴
Background image
دوشنبه ۱۳۹۹/۳/۱۲ - ۵:۵۸
Background image

اعلان تدارکات پوهنتون کابل

فورم شمارهP_ 01

پروژه حفظ ومراقبت ساختمانها (تعــمیرات، پیاده روها وساحات سبز) پوهنتون کابل ضرورت سال مالی 1399: ریاست پوهنتون کابل وزارت تحصیلات عالی ازتمــــــام واجــــــدین . . .

چهارشنبه ۱۳۹۹/۳/۷ - ۸:۶
Background image

اعلان دعوت به داوطلبی

عنوان : پروژه ایجاد مرکزانکشاف مسلکی ( pdc) برای بیست نهاد تحصیلی شامل (4)لات (لات سوم).

:شماره دعوت به داوطلبی MOHE/98/NCB/G-071/Re-Bid)

وزارت تحصیلات عالی ازتمام داوطلبان واجد شرایط . . .

Back to tenders