لست عمومی پوهنتون ها و موسسات تحصیلات عالی خصوصی

برای مشاهده در مبایل اینجا کلیک کنید. 

پوهنتون‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی که نزد وزارت تحصیلات عالی جواز فعالیت دارند
شماره نام نهادها  تاریخ جواز نهاد تحصیلی محل فعالیت پوهنځی های دارای مجوز تاریخ جواز پوهنځی دیپارتمنت ها تعداد دوره های فراغت
1 پوهنتون کاردان 1385/1/29 کابل حقوق 1385-01-29 قضاء و ثارنوالی 13
کمپیوترساینس  1385-01-29 تکنالوژی معلوماتی 0
انجنیری 1389-11-20  ساختمانی 12
اقتصاد 1385-01-29 اقتصاد 14
اداره 17
علوم اجتماعی 1394-12-19 علوم سیاسی 0
ژورنالیزم 0
2 پوهنتون آمریکائی افغانستان 1385/3/25 کابل علوم اجتماعی   علوم اجتماعی 2
اداره تجارت   مالی 9
حسابداری 9
مدیریت 9
مارکیتینگ 3
کمپیوترساینس تکنالوژی معلوماتی 9
علوم سیاسی اداره عامه 8
حقوق 1391-7-11 حقوق 5
2 پوهنتون مولانا جلال الدین بلخی 1386/2/3 بلخ اقتصاد    1390-01-15 مالی و تجارت 2
اقتصاد ملی ۴
ژورنالیزم  1386-01-30 رادیوتلویزیون ۹
تعلیم و تربیه
 1390-11-25
پشتو 5
انگلیسی 9
اجتماعیات 6
ریاضی و فزیک 8
علوم دینی و ساینس 7
ادبیات دری 9
حقوق       1386-01-30 اداری و دیپلوماسی 16
طب
 1392-01-10
طب معالجوی 1
4 پوهنتون باختر 1386/6/3  کابل  اقتصاد BBA   1386-05-23 اداره منجمنت 0
انجنیری 1389-11-20 میخانیک 16
دیپارتمنت کمپیوترساینس   1388-03-28 . 0
حقوق
 1389-11-20
قضاوڅارنوالی 9
اداره و دیپلوماسی 9
ژورنالیزم ژورنالیزم 4
5 مؤسسه تحصیلات عالی میوند 1386/7/19 کابل کمپیوترساینس 1386-07-19 تکنالوژی معلوماتی 9
انجینری کمپیوتر 9
تعلیم و تربیه 1395-8-15 تعلیمات اسلامی 1
ریاضی 1
تاریخ 1
ادبیات دری 1
اقتصاد  1386-07-19 منجمنت 0
مدیریت تجارت 10
6 پوهنتون خراسان 1386/7/19 جلال آباد کمپیوتر ساینس
 1390-03-10
ای تی 8
سافت ویر 0
شبکه سازی 0
انجینری 1388.8.17 سیول 12
علوم بشری 
 1390-03-10
زبان انگلیسی 1
زبان عربی 0
ژورنالیزم 2
اقتصاد 1386-07-17 فایننس 0
منجمنت 0
7 پوهنتون کاتب 1387/1/19 کابل طب معالجوی 1390-01-17 عمومی 6
علوم سیاسی
 1387-01-19
روابط بین الملل 16
حقوق
 1387-01-19
قضاوڅارنوالی 16
حقوق عامه و خصوصی 3
کمپیوترساینس 1390-01-17 تکنالوژی معلوماتی 7
اقتصاد 1390-03-3 اداره تجارت 7
اقتصاد تجارتی 13
انجنیری 1393-6-19 سیول 3
علوم اجتماعی
 1387-01-19
مدیریت آموزشی 1
جامعه شناسی  6
8 مؤسسه تحصیلات عالی چراغ 1387/1/19 کابل طب معالجوی 1387-1-19 عمومی 11
طب دندان  1390-07-04 عمومی 11
فارمسی 1395-11-30 عمومی 3
9 پوهنتون مریم 1387/1/19 کابل اقتصاد 1387-1-19 اداره تجارت 18
مالی 1
کمپیوتر ساینس تکنالوژی معلوماتی 13
حقوق و علوم سیاسی 1391-08-27 قضاوڅارنوالی 6
اداره و دیپلوماسی 6
10 پوهنتون خاتم النبیین 1387/2/31 کابل فقه و حقوق 1387/2/31 فقه و حقوق 8
علوم اجتماعی 1388-09-09 علوم قرآنی 1
دیپارتمنت جامعه شناسی 1388-09-019 جامعه شناسی  1
کمپیوترساینس 1390-02-14 تکنالوژی معلوماتی 5
مهندسی نرم افزار 5
تکنالوژی طبی 1392-09-18 عمومی 4
انجنیری 1390-11-04 برق 1
سیول 4
قابلگی 1392-09-18 عمومی 4
ستوماتولوژی 1395-03-11 1
طب معالجوی 1390-01-16 3
اقتصاد 1389-01-04 اقتصاد تجارتی 6
اقتصاد مدیریت 6
دیپارتمنت علوم سیاسی 1388-09-09 علوم سیاسی 7
11 مؤسسه تحصیلات عالی پیشگام 1387/2/31 کابل اقتصاد 1387/2/31 مالی و بازار یابی 0
12 مؤسسه تحصیلات عالی سادات 1388/1/30 بلخ شرعیات
 1391-07-11
فقه و قانون 5
تعلیمات اسلامی 3
انجنیری  1388-01-30 ساختمانی 0
کمپیوترساینس
 1388-01-30
پروگرام سازی 6
آی تی 0
13 پوهنتون رنا 1387/12/5 کابل کمپیوترساینس 1388-01-30 تکنالوژی معلوماتی 14
انجینری نرم افزار 14
ژورنالیزم 1394-11-10 ارتباطات  4
رادیوتلویزیون 2
حقوق و علوم سیاسی 1389-11-20 قضاوڅارنوالی 8
اداره و دیپلوماسی 8
اقتصاد 1388-01-30 اقتصاد تصدی 0
14 مؤسسه تحصیلات عالی آریانا 1388/1/3 جلال آباد حقوق  1388-01-30 قضا و حارنوالی 15
اداره و دیپلوماسی 15
طب عمومی 1388-01-30 معالچوی 12
انجنیری 1388-12-23 سیول 0
اقتصاد 1388-01-30 اقتصاد ملی 8
15 پوهنتون آریا 1388/2/13 بلخ حقوق  1388-01-31 اداره و دیپلوماسی 12
قضاو حارنوالی 10
طب عمومی عمومی 5
اقتصاد اداره و تجارت 7
مدیریت و محاسبه 9
انجنیری
 1390-01-16
سیول 6
کمپیوترساینس ‌‌BCS 5
16 پوهنتون دعوت 1388/2/16 کابل اقتصاد 1388-12-15 مالی و بانکی 14
اداره منجمنت 14
ژورنالیزم رادیوتلویزیون 12
مطبوعات 13
حقوق   1388-03-02 قضاوڅارنوالی 13
اداره و دیپلوماسی 13
طب معالجوی برای اناث 1393-09-05 عمومی 0
انجنیری 1388-03-02 سیول 13
برق 13
شرعیات فقه وقانون 13
تعلیمات اسلامی 13
فارمسی 1390-1-15 عمومی 13
17 پوهنتون دنیا 1388/5/20 کابل اقتصاد 1388-02-30 اداره تجارت 7
کمپیوترساینس نتورک 2
نرم افزار 2
حقوق و علوم سیاسی 1389-11-20 حقوق و علوم سیاسی 4
18 موسسه تحصیلات عالی سپین غر 1388/5/20 جلال آباد طب عمومی
 1388-05-20
طب معالجوی 12
طب داندان  1389-02-28 ستوماتولوژی 2
تکنالوژی طبی 0 0
19 پوهنتون سلام 1388/7/18 کابل شرعیات 1388-10-24 تعلیمات اسلامی 13
فقه وقانون 13
اقتصاد  اداره تجارت 13
مالی 13
اداره و مدیریت 13
حقوق و علوم سیاسی 1390-01-16 علوم سیاسی 10
قضاوڅارنوالی 10
انجنیری 1388-10-24 سیول 13
کمپیوترساینس 1390-01-16 تکنالوژی معلوماتی 10
کمپیوترساینس 10
20 پوهنتون تابش 1388/9/21 کابل شرعیات  1388-10-24 فقه وقانون 5
حقوق و علوم سیاسی اداره و دیپلوماسی 8
قضاوڅارنوالی 10
اقتصاد اداره تشبثات 7
احصایه مرکزی و اقتصاد ملی 2
ژورنالیزم 1389-11-20 رادیوتلویزیون 5
21 پوهنتون کاروان 1388/10/9 کابل اقتصاد  1388-10-24 فایننس 9
HR 7
کمپیوترساینس BCS 3
سافت ویر انجینرنگ 1
علوم سیاسی 1388-10-24 و 1392 روابط بین الملل 6
عالم سیاست 6
 حقوق   قضاوڅارنوالی 5
علوم سیاسی واداری 5
حقوق عمومی 5
22 پوهنتون   مشعل 1388/12/10 کابل علوم سیاسی 1388-12-23 روابط بین الملل 8
1390-3-11 حقوق 8
انجنیری  1392-11-30 سیول 3
اقتصاد 1388-12-23 مدیریت مالی 9
تجارت منابع بشری فاینست 9
ارتباطات ژورنالیزم ارتباطات عامه 6
23 موسسه تحصیلات عالی  خانه نور 1389/2/26 کابل اقتصاد 1389-02-26 اداره تجارت 12
انجنیری 1395-2-18 ساختمانی و برق 0
کمپیوترساینس   تکنالوژی معلوماتی 12
حقوق و علوم سیاسی  1397-02-31 اداره و دیپلوماسی 2
قضاوڅارنوالی 2
24 موسسه تحصیلات عالی اشراق 1389/1/24 هرات حقوق و علوم سیاسی 1389-01-24 قضاو حارنوالی 10
اداره و دیپلوماسی 10
اقتصاد مدیریت تجارت 10
انجینری  1390-01-16 سیول 8
ارکتیکچر 8
شرعیات
 1391-10-26
حدیث قران 5
ادبیات  0 0
دیپارتمنت روانشناسی بالینی  1390-01-16 دیپارتمنت روانشناسی بالینی 8
25 پوهنتون خصوصی غالب 1389/1/24 هرات حقوق و علوم سیاسی  1389-01-24 قضا و حارنوالی 9
اداره و دیپلوماسی 9
اقتصاد
 1390-01-16
اداره و مدیریت 5
تشبثات 5
طب  1389-01-24 معالجوی 5
طب داندان
 1390-01-16
طب دندان 14
کمپیوتر ساینس  1389-01-24 شبکه نرم افزار 1
نت ورک 7
26 موسسه تحصیلات عالی تاج 1389/1/29 بلخ حقوق و علوم سیاسی
 1389-01-29
قضاو حارنوالی 5
اداره و دیپلوماسی 4
اقتصاد حسابداری و مدیریت 2
مدیریت و محاسبه 1
اداره و تجارت 4
طب معالجوی 3
27 پوهنتون غرجستان 1389/1/29 کابل حقوق و علوم سیاسی 1389-01-29 روابط بین الملل 10
سیاسی و اداری 11
حقوقی و قضائی 0
اقتصاد اقتصاد تجارتی 11
مدیریت 8
علوم اجتماعی 1389-01-29 جامعه شناسی  3
کمپیوترساینس
 1390-01-22
انجینری نرم افزار 9
تکنالوژی معلوماتی 9
28 موسسه تحصیلات عالی طلوع آفتاب 1389/2/20 کابل کمپیوتر ساینس 1390-7-9 دیتابیس 5
شبکه 5
حقوق وعلوم سياسي 1389-02-20 قضاوڅارنوالی 7
اداره و دیپلوماسی 1
اقتصاد اداره تجارت 7
امور مالی و بانکی 7
29 پوهنتون ابن سینا 1389/3/5 کابل انجنیری 1389-11-24 مهندسی 0
سیول 10
محیط زیست 2
جیولوژی و معدن 0
علوم اجتماعی
 1389-03-05
فلسفه 0
جامعه شناسی 5
ژورنالیزم 10
اقتصاد اقتصاد تجارتی 12
بانکداری و مالی 12
دیپارتمنت مترجم انگلیسی 1389-11-24 مترجم انگلیسی 0
حقوق 
 1389-03-05
حقوق جزا و علوم جنایی 12
حقوق عامه و خصوصی 12
کمپیوترساینس 1392-09-18 سافت ویر انجنیری 8
تکنالوژی معلوماتی 8
علوم سیاسی
 1389-03-05
روابط بین المللی و اندیشه های سیاسی 12
30 پوهنتون گوهرشاد 1389/5/27 کابل حقوق و علوم سیاسی 1389-05-30 حقوق 11
روابط بین الملل و جامعه شناسی سیاسی 11
کمپیوترساینس 1396-01-06 انجینری نرم افزار 1
تکنالوژی معلوماتی 2
مدیریت  1389-05-30 مدیریت اقتصاد 9
مدیریت آموزشی 11
انجنیری 1392-03-25 انجنیری سیول 4
31 موسسه تحصیلات عالی امیرعلی شیرنوایی 1389/5/30 جوزجان حقوق و علوم سیاسی
 1389-07-27
سیاسی و اداری  7
حقوق و قضائی 0
اقتصاد
 1389-07-27
مالی و تجارت 5
حسابداری 4
دیپارتمنت ساختمانهای صنعتی و مدنی
 1390-10-20
دیپارتمنت ساختمانهای صنعتی و مدنی 5
تعلیم و تربیه
 1392-1-7
تاریخ ۶
جغرافیه 5
بیولوژی ۶
کیمیا ۶
فزیک 4
دری 6
پشتو 5
انگلیسی 5
ازبیکی 6
علوم دینی 7
32 موسسه تحصیلات عالی وادی هلمند 1389/10/26 هلمند حقوق و علوم سیاسی
 1389-10-26
اداره و دیپلوماسی 5
قضاوحارنوالی 5
طب عمومی طب معالجوی 3
شرعیات
 1392-10-22
فقه وقانون 2
تعلیم و تربیه
 1392-01-10
ریاضی 1
پشتو 1
33 پوهنتون جامی 1390/1/22 هرات زراعت 1390-4-29 0 0
طب معالجوی
 1392-11-09
0 0
حقوق و علوم سیاسی
 1390-01-22
قضاو حارنوالی 0
اداره و دیپلوماسی 7
شرعیات
 1390-03-04
فقه و قانون 7
تعلیمات اسلامی 7
انجینری
 1390-01-22
سیول 8
اقتصاد اقتصاد مدیریت 7
34 موسسه تحصیلات عالی ازهر 1390/1/29 کابل حقوق و علوم سیاسی 1390-01-29 قضا و ځارنوالی 6
ادره و دیپلوماسی 4
شرعیات  1393-02-27 فقه وقانون 6
تعلیمات اسلامی 6
تعلیم و تربیه 1390-01-29 ریاضی 6
زبان عربی 0
کمپیوترساینس 0
35 موسسه تحصیلات عالی  میهن 1390/1/29 کابل طب دندان 1390-07-4 عمومی 9
فارمسی 1390-01-29 9
تکنالوژی طبی 1390-07-4 4
36 موسسه تحصیلات عالی آسیا 1390/1/29 هرات حقوق و علوم سیاسی  1390-01-29 قضا و حارنوالی 7
اداره و دیپلوماسی 7
انجنیری سیول 7
اقتصاد اقتصاد 7
37 موسسه تحصیلات عالی پامیر 1390/1/29 خوست زبان و ادبیات انگلیسی 1390-01-29 انگلسی 0
حقوق و علوم سیاسی
 1392-02-16
اداری  3
اقتصاد 1390-01-29 اداره تجارت 6
کمپیوتر ساینس عمومی 6
38 موسسه تحصیلات عالی ناصرخسرو 1390/2/19 دایکندی حقوق و علوم سیاسی
 1390-02-19
قضاو حارنوالی 5
اداره و دیپلوماسی 0
اقتصاد مدیریت 6
اقتصاد عمومی 6
تعلیم و تربیه دری 6
تاریخ 6
ریاضی 6
کیمیا 6
بیولوژی 6
انجنیری سیول 4
39 موسسه تحصیلات عالی راه سعادت 1390/2/20 بلخ حقوق و علوم سیاسی
 1390-02-20
قضاو حارنوالی 6
اداره و دیپلوماسی 4
اقتصاد اداره و تجارت 4
مالی و تجارت 1
انجنیری 1392-03-25 سیول 3
تعلیم و تربیه
 1390-02-20
پشتو 3
دری 4
انگلیسی 3
علوم اجتماعی 4
ریاضی 5
بیولوژی 5
ازبیکی 0
فزیک 3
کیمیا 3
علوم و فرهنگ اسلامی 6
40 موسسه تحصیلات عالی خواجه عبدالله انصاری 1390/3/29 هرات ادبیات 1392-5-27   0
علوم اجتماعی 1390-03-29 اقتصاد مدیریت 9
کمپیوتر ساینس دیتابیس شبکه 6
انجینری 
 1392-03-25
سیول 1
حقوق و علوم سیاسی 1390-03-29 روابط بین الملل 9
قضا و حارنوالی 5
41 موسسه تحصیلات عالی بارک 1390/3/29 نیمروز حقوق و علوم سیاسی  1390-03-06 قضاو حارنوالی 5
اداره و دیپلوماسی 4
اقتصاد اداره و تجارت 5
42 جامعه المصطفی 1390-2-14 کابل اقتصاد 1390-2-14   3
حقوق   4
ففه و معارف اسلامی   3
تفسیر   2
اقتصاد تصدی   2
43 پوهنتون پیام نور ایران شعبه کابل 1390/2/14 کابل لیسانس در علوم انسانی   دینی عربی 13
  امور تربیتی 13
  آموزش انگلیسی 8
  آموزش علوم اجتماعی 1
  معارف اسلامی 1
  مدیریت بازرگانی 2
  روانشناسی عمومی 3
  فقه و مبانی 1
  اقتصاد و حسابداری 12
لیسانس علوم طبیعی   حقوق 15
  کمپیوترساینس 6
  آموزش ریاضی 4
44  موسسه تحصیلات عالی الغیاث 1390/4/13 هرات حقوق و علوم سیاسی  1390-04-13 قضاو حارنوالی 14
اداره و دیپلوماسی 14
شرعیات تعلیمات اسلامی 16
فقه و قانون 14
45 موسسه تحصیلات عالی هیواد 1390/4/26 کابل اقتصاد 1390-04-07 اقتصاد تجارتی 6
مدیریت تجارت 9
حقوق وعلوم سیاسی اداره و دیپلوماسی 7
قضا و ځارنوالی 2
کمپیوترساینس نرم افزار 7
46 موسسه تحصیلات عالی کابورا 1390/5/1 کابل حقوق و علوم سیاسی 1390-05-01 قضا و ځارنوالی 5
اقتصاد اداره منجمنت 5
47 پوهنتون خصوصی الفلاح 1390/7/13 جلال آباد حقوق و علوم سیاسی
 1391-12-02
اداره و دیپلوماسی 6
قضاوحارنوالی 6
اقتصاد   1390-07-14 مالی و مدیریت 9
منابع بشری 9
شرعیات 
 1391-10-18
تعلیمات اسلامی 8
فقه و قانون 4
انجینری سیول  1390-07-14 سیول 9
ژورنالیزم  عمومی 5
48 موسسه تحصیلات عالی عروج 1390/7/13 کابل حقوق و علوم سیاسی
 1390-07-27
قضا و ځارنوالی 2
اقتصاد اداره تجارت 1
دیپارتمنت اداره و مدیریت 1392-11-30 اداره و مدیریت 0
49 موسسه تحصیلات عالی   روشان 1390/10/28 جلال آباد حقوق و علوم سیاسی 1391-06-12 قضا و حارنوالی 8
اداره و دیپلوماسی 8
طب معالجوی
 1390-10-28
معالجوی 4
فارمسی فارمسی 0
اقتصاد  1391-07-26 اداره مدیریت 7
مالی وحسابی 7
ستوماتولوژی ستوماتولوژی 6
50 موسسه تحصیلات عالی  میرویس نیکه 1390/10/28 کندهار حقوق و علوم سیاسی
 1390-10-28
قضا و حارنوالی 9
اداره و دیپلوماسی 9
اقتصاد 1392-10-10 BBA 4
طب معالجوی
 1390-10-28
معالجوی 3
51 موسسه تحصیلات عالی  اراکوزیا 1390/10/28 هلمند حقوق و علوم سیاسی
 1390-10-28
قضا و حارنوالی 7
اداره و دیپلوماسی 7
انجینری سیول 4
تعلیم و تربیه
 1392-03-25
علوم دینی 2
پشتو 2
ریاضی 1
تاریخ 2
فزیک 1
کیمیا 1
52 موسسه تحصیلات عالی  التقوا 1390/11/26 جلال آباد حقوق و علوم سیاسی  1390-11-29 اداره و دیپلوماسی 3
قضاوحارنوالی 3
اقتصاد مالی اداره تجارت 1
53 موسسه تحصیلات عالی احمد شاه ابدالی  1391/2/4 خوست طب معالجوی 1391/2/4 عمومی 2
54 موسسه تحصیلات عالی دانش 1391/2/4 پروان حقوق و علوم سیاسی
 1391-02-04
قضاو حارنوالی 4
اداره و دیپلوماسی 0
اقتصاد اقتصاد ملی 2
امور مالی و بانکی 2
طب معالجوی
 1393-06-26
. 0
55 موسسه تحصیلات عالی ملالی 1391/2/4 کندهار حقوق و علوم سیاسی
 1391-02-04
قضا و حارنوالی 8
اداره و دیپلوماسی 8
طب معالجوی معالجوی 3
56 پوهنتون خصوصی بست 1391/2/4 هلمند تعلیم و تربیه
 1397-01-28
علوم فرهنگ اسلامی 0
ادبیات پشتو 0
ادبیات دری 0
بیولوژی 0
فزیک 0
کیمیا 0
ریاضی 0
محیط زیست 0
طب معالجوی  1393-10-12 . 0
کمپیوتر ساینس
 1393-09-02
IT 0
نرم افزار 0
سخت افزار 0
حقوق و علوم سیاسی 1391-02-04 قضا و حارنوالی 6
اداره و دیپلوماسی 6
انجینری سیول 5
اقتصاد اقتصاد اداره 6
تشبثات 6
57 پوهنتون حکیم سنایی 1391/2/9 بغلان حقوق و علوم سیاسی
 1391-02-09
قضاو حارنوالی 4
اداره و دیپلوماسی 4
اقتصاد امور مالی و بانکی 4
تکنالوژی طبی
 1393-02-14
تکنالوژی  2
ساینس  1394-11-27 بیولوژی 2
قابلگی
 1393-02-14
قابلگی 2
طب
 1391-02-09
معالجوی 1
58 موسسه تحصیلات عالی فجرستان 1391/5/11 تخار حقوق و علوم سیاسی
 1391-05-11
قضاو حارنوالی 2
اداره و دیپلوماسی 1
اقتصاد مالی  بانکی 2
منجمنت اداره و تشبثات 0
انجنیری
 1392-10-24
سیول 3
59 پوهنتون خصوصی رابعه بلخی 1391/5/11 کابل انجنیری 1392-02-03 سیول 5
برق 5
حقوق و علوم سیاسی 1391-05-11 علوم سیاسی 4
قضا و ځارنوالی 4
فارمسی 1398.3.6 عمومی 0
اقتصاد 1391-05-11 اداره تجارت 7
قابلگی 1396-1-21   0
کمپیوترساینس 1392-02-03 انجینری نرم افزار 6
60 موسسه تحصیلات عالی افغان 1391-5-11 کابل شرعیات 1391-5-11 تعلیمات اسلامی 6
فقه و قانون 6
حقوق و علوم سیاسی قضا و ثارنوالی 5
اداره و دیپلوماسی 2
اقتصاد اداره و تجارت 2
انجنیری برق 5
سیول 5
61 موسسه تحصیلات عالی سید جمال الدین افغان 1391/6/21 کابل حقوق و علوم سیاسی
 1391-06-21
قضا و ځارنوالی 9
اقتصاد اقتصاد ملی 4
تعلیم و تربیه
 1398-01-15
ادبیات دری 0
انگلسی 0
علوم دینی 0
تاریخ 0
62 موسسه تحصیلات عالی شرق 1391/8/23 کابل ساینس 1391-08-23 Disaster Management 3
Computer science 4
اقتصاد اداره تجارت 4
63 موسسه تحصیلات عالی ملی 1391/6/21 کابل طب
 1391-06-21
عمومی 3
حقوق و علوم سیاسی قضا و ځارنوالی 6
اداره و دیپلوماسی 6
ستوماتولوژی  1395-01-24 عمومی 1
64 موسسه تحصیلات عالی رشاد 1391/7/11 فاریاب حقوق و علوم سیاسی
 1391-07-12
قضاو حارنوالی 7
اداره و دیپلوماسی 7
شرعیات
 1393-06-16
فقه و قانون 4
اقتصاد
 1391-07-12
اداره و منجمنت تشبثات 0
اداره و تجارت 3
مدیریت و محاسبه 3
65 موسسه تحصیلات عالی افغانستان 1391/7/12 کابل حقوق علوم سیاسی 1391/7/12 مطالعات توسعه 5
روابط بین الملل 7
66 موسسه تحصیلات عالی تنویر 1391/8/17  کنړ حقوق و علوم سیاسی 1391-08-17 قضا و حارنوالی 4
اداره و دیپلوماسی 4
اقتصاد اداره تجارتی 4
67 موسسه تحصیلات عالی استقلال 1391/7/30 کابل حقوق و علوم سیاسی
 1391-07-30
روابط بین الملل 2
حقوق 3
انجنیری 1392-10-24 سیول 4
برق 2
کمپیوترساینس ای تی 3
اقتصاد
 1391-07-30
مدیریت تجارت 3
68 موسسه تحصیلات عالی افغان سویس  1391/10/20 کابل طب معالجوي 1391-10-20 عمومی 1
طب دندان 3
69 موسسه تحصیلات عالی کهکشان شرق 1391/10/20 هرات حقوق و علوم سیاسی  1391-10-20 قضاو حارنوالی 4
اداره و دیپلوماسی 4
زبان و ادبیات ژورنالیزم 3
اقتصاد اقتصاد 3
70 موسسه تحصیلات عالی زاول 1391/10/20 کابل طب  1391-10-20 عمومی 3
ستوماتولوژی  1394-10-26 عمومی 2
حقوق 1391-10-20 قضا و ځارنوالی 2
اداره و دیپلوماسی 1
کمپیوتر ساینس 1396-8017 تکنالوژی معلوماتی 2
مهندسی نرم افزار 2
اقتصاد
 1392-11-30
امورمالی و بانکی 4
سیستم بریجینگ(تحصیلات متمم)
 1393-01-13
متمم قابلگی 2
متمم ستوماتولوژی 2
71 موسسه تحصیلات عالی  پیام 1391/10/20 کابل شرعیات
 1393-02-30
تعلیمات اسلامی 6
فقه وقانون 6
حقوق 
 1391-10-20
قضا و ځارنوالی 6
اقتصاد بانکی و مالی 6
اداره تجارت 6
72 موسسه تحصیلات عالی استقامت   1391/12/8 کابل حقوق و علوم سیاسی 1391-12-08 قضا و ځارنوالی 3
اداره و دیپلوماسی 3
شرعیات
 1392-05-07
تعلیمات اسلامی 5
فقه وقانون 5
انجنیری 1391-12-08 سیول 3
برق 3
73 موسسه تحصیلات عالی جهان   1391/12/8 کابل حقوق و علوم سیاسی 1391-12-08 اداره و دیپلوماسی 8
قضا و ځارنوالی 8
شرعیات 1396-4-27 فقه و قانون 3
کمپیوترساینس
 1395-08-04
دیتابیس 3
نتورک 3
اقتصاد 1391-12-08 مالی وبانکی 8
منابع بشری 8
اداره تجارت 8
74 موسسه تحصیلات عالی برنا    1392/3/27 بدخشان حقوق و علوم سیاسی 1394/1/26 اداره و دیپلوماسی 2
قضاوحارنوالی 2
اقتصاد
 1392-03-27
مدیریت مالی 2
مدیریت منابع بشری 2
75 موسسه تحصیلات عالی اهل بیت     1392/3/27 کابل حقوق 
 1392-03-27
علوم سیاسی 5
حقوق 6
قابلگی عالی
 1396-07-11
عمومی 1
شرعیات 1393-02-30 فقه وقانون 5
76 موسسه تحصیلات عالی خانه دانش  1392/3/27 تخار حقوق و علوم سیاسی
 1392-03-27
قضاو حارنوالی 3
اداره و دیپلوماسی 2
اقتصاد  1393-04-4 مالی و بانکی 2
77 موسسه تحصیلات عالی فانوس     1392/7/13 کابل اقتصاد
 1393-02-30
اداره تشبثات 2
اداره منجمنت 1
ژورنالیزم
 1392-07-13
رادیوتلویزیون 2
ارتباطات 2
حقوق و علوم سیاسی
 1393-04-09
قضا و ځارنوالی 3
اداره و دیپلوماسی 1
78 موسسه تحصیلات عالی بامیکا 1392/9/19 بامیان حقوق و علوم سیاسی
 1392-09-19
قضاو حارنوالی 2
اداره و دیپلوماسی 2
اقتصاد
 1395-05-18
اداره و تجارت 2
79 پوهنتون رهنورد ۱۳۹۳/۱/۱۸ بلخ حقوق و علوم سیاسی 1393-01-18 اداره و دیپلوماسی 2
قضاوحارنوالی 2
تعلیم و تربیه 1397/4/24 علوم شرعی 1
ادبیات پشتو 1
انگلیسی 1
ریاضی 1
تاریخ 1
بیولوژی 1
ادبیات دری 1
ستوماتولوژی 1393-01-18 . 0
طب معالجوی . 0
80 موسسه تحصیلات عالی غازی امان الله خان   ۱۳۹۳/۲/۳۱    کابل کمپیوترساینس
 1393-02-31
BCS 0
اقتصاد اداره تجارت 4
81 موسسه تحصیلات عالی علامه  ۱۳۹۳/۲/۳۱  کابل اقتصاد 1393-02-31 مدیریت مالی 4
مدیریت و اداره 0
کمپیوترساینس مدیریت اطلاعات 0
مدیریت شبکه 4
82 موسسه تحصیلات عالی مستقبل   ۱۳۹۳/۲/۳۱    کابل شرعیات 1395-01-15 فقه و قانون 0
تعلیمات اسلامی 4
حقوق و علوم سیاسی
 1393-02-31
قضا و ځارنوالی 4
اداره و دیپلوماسی 4
انجنیری مهندسی 0
سیول 2
83 موسسه تحصیلات عالی ادراک  ۱۳۹۳/۲/۳۰   کابل حقوق و  علوم سیاسی 1393-2-30 قضا و ثارنوالی 6
اداره و دیپلوماسی 6
اقتصاد امور مالی و بانکی 6
اداره تشبثات 6
تعلیم و تربیه ادبیات دری 3
ادبیات پشتو 3
ریاضی 7
علوم دینی 7
فزیک 7
بیولوژی 7
انگلسی 7
کیمیا 7
تاریخ 7
جغرافیه 7
کمپیوترساینس
 1397-06-19
تکنالوژی معلوماتی 3
انجینری نرم افزار 3
84 موسسه تحصیلات عالی رویان  ۱۳۹۳/۲/۳۱  بغلان حقوق و علوم سیاسی  1393-02-31 قضا و حارنوالی 2
اداره و دیپلوماسی 2
اقتصاد  
 1398-01-19
اقتصاد ملی 0
امور مالی و بانکی 0
منجمنت اداره تشبثات 0
تعلیم و تربیه  1393-02-31 دری 3
انگلیسی 2
تعلیمات اسلامی 2
85 موسسه تحصیلات عالی هریوا ۱۳۹۳/۲/۳۱   هرات ستوماتولوژي
 1393-02-31
. 0
کمپیوترساینس دیتابیس 0

 انجینیری نرم افزار
1
حقوق و علوم سیاسی 1394-1-30 علوم سیاسی 0
حقوق 0
86 موسسه تحصیلات عالی پیمان  ۱۳۹۳/۲/۲۸  تخار حقوق و علوم سیاسی
 1393-02-28
قضاو حارنوالی 2
اداره و دیپلوماسی 2
تعلیم و تربیه کیمیا 4
انگلیسی 4
دری 4
ریاضی 4
تاریخ 4
فزیک 1
بیولوژی 1
علو و فرهنگ اسلامی 4
قابلگی عالی
 1397-06-19
عمومی 0
87 موسسه تحصیلات عالی حکمت  ۱۳۹۳/۲/۳۱   بادغیس حقوق  
 1393-10-28
قضاو حارنوالی 2
اداره و دیپلوماسی 2
شرعیات 1393-02-31 فقه و قانون 4
تعلیمات اسلامی 4
88 موسسه تحصیلات عالی ابو ریحان 1393-3-27 کابل حقوق و علوم سیاسی 1393-3-27 قضا و ثارنوالی  
روابط بین الملل  
انجنیری سیول  
برق  
اقتصاد اداره و تجارت  
اقتصاد تجارتی  
89 موسسه تحصیلات عالی خاتم النبیین جاغوری ۱۳۹۳/۶/۱۶ غزنی حقوق و علوم سیاسی
 1393-06-16
حقوق 2
علوم سیاسی 2
اقتصاد اقتصاد 1
90 موسسه تحصیلات عالی آشنا ۱۳۹۳/۶/۱۷ کابل حقوق وعلوم سیاسی
 1393-06-17
قضا و ځارنوالی 2
اقتصاد اداره تجارت 2
91 موسسه تحصیلات عالی زم زم ۱۳۹۳/۹/۳ گردیز اقتصاد 1393-09-03 اداره تجارت 1
حقوق وعلوم سیاسی قضاو حارنوالی 1