لوایح وزارت تحصیلات عالی

شماره نام لایحه دانلود لایحه
1 لایحه ی نظم و دسپلین در مؤسسات تحصیلات عالی دوانلود
2 لایحه ی برگزاری انتخابات آمرین دیپارتمنت
ها در مؤسسات تحصیلات عالی
دوانلود
3 لایحه امتحانات موْسسات تحصیلات عالی دوانلود
4 لایحه تنظیم جلسات شورای عالی دوانلود
5 لایحه جذب در کادر علمی دوانلود
6 لایحه سیستم کریدت جدید دوانلود
7 لایحه ی سیستم کریدت مؤسسات تحصیلات عالی د دونلود
8 لایحه جذب در کادر علمی دونلود