پروژه تهیه و تدارك 7 قلم تجهیزات طبی شفاخانه هاي تدریسی پوهنتون علوم طبی کابل

Azizorayakhel.admin
ش

Publish Date

Closing Date

شماره دعوت به داوطلبی: NPA/MOHE/99/G-6249/NCB

اداره تدارکات ملی {NPA} به نماینده گی وزارت محترم تحصیلات عالی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه تهیه و تدارك 7 قلم تجهیزات طبی شفاخانه هاي تدریسی پوهنتون علوم طبی کابل داراي نمبر تشخیصیه NPA/MOHE/99/G-6249/NCB  اشتراك نموده، شرطنامه را از ویب سایت {www.ageops.net}بدست آورده، آفرهاي خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سر بسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت {00:10 قبل از ظهر} روز {سه شنبه} تاریخ }22 میزان 1399{ به {صالون کنفرانس هاي اداره تدارکات ملی - اداره تدارکات ملی} واقع { ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوري،اداره تدارکات ملی، منزل اول تعمیر اداره تدارکات ملی - کابل، افغانستان} ارایه نمایند. آفر هاي ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی باشد. تضمین آفر بصورت بانک گرنتی مبلغ1,500,000یک میلیون و پنجصد هزار افغانی ارایه گردد.

. جلسه آفرگشایی به روز { سه شنبه }تاریخ{22 میزان 1399{ ساعت{ 00:10 قبل از ظهر } در { ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوري، اداره تدارکات ملی، صالون کنفرانس ها ، منزل اول تعمیر اداره تدارکات ملی- کابل، افغانستان} تدویر می گردد. آدرس: صالون کنفرانس هاي اداره تدارکات ملی ، اداره تدارکات ملی، ریاست عمومی امور ریاست جمهوري، پشتونستان وات ،کابل افغانستان

شخص ارتباطی: گل محمد یعقوبی

شماره تماس: 0202926295

 آدرس الکترونیکی:     gulmohammad.yaqubi@npa.gov.af کاپی khayal.mohammad@npa.gov.af

نوت: جلسه قبل از آفر گشایی پنجشنبه 10 میزان 1399 ساعت 10:00 قبل از ظهر در ریاست تحلیل پروژه ها، اداره تدارکات ملی تدویر می گردد.

More tenders

دوشنبه ۱۳۹۹/۸/۵ - ۴:۵۸ کابل
Background image

اعلان تدارکاتی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی

شماره داوطلبی  SREU/G-003/NCB-14

ریاست پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی باز پروژه تدارک گاز مایع برای دفاتر اداری و . . .

دوشنبه ۱۳۹۹/۸/۵ - ۴:۴۵ کابل
Background image

اعلان تدارکاتی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی

شماره داوطلبی

SREU/G-002/NCB-14

ریاست پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تادر پروسه داوطلبی باز پروژه تدارک قرطاسیه باب  و مواد تنظیفاتی . . .

دوشنبه ۱۳۹۹/۸/۵ - ۴:۲۵ کابل
Background image

اعلان تدارکاتی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی

شماره داوطلبی 

SREU/G-001/NCB-14

ریاست پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی باز پروژه تدارک روغنیات برای وسایط نقلیه، . . .

Back to tenders