اعلان کادری علمی موسسه تحصیلات عالی پکتیکا

safiullah_user
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۱/۵ - ۷:۵۰
ذ

Closing Date

   موسسه تحصیلات عالی پکتیکادرسال ۱۳۹۹برای باراول در رشته هــای ذيل به سويه داکترو ماستر   به کادرعلمي جديد ضرورت دارد.

پوهنحی : انجنیری

دیپارتمنت: سیول                                     پنج  بست

پوهنحی : انجنیری  

دیپارتمنت: مهندسی                                 چهار بست

پوهنحی : اقتصاد

دیپارتمنت: منجمنت و اداره تثبثات                  پنج بست

پوهنحی : اقتصاد

دیپارتمنت: مالی وبانکی                             چهارست

پوهنحی : تعلیم وتربیه

دیپارتمنت: فارسی                                   چهار بست

              متقاضيان ازتاريخ۵حمل۱۳۹۹الی ۳۱حمل۱۳۹۹سند درخواستي شموليت در کادرعلمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت نمرات ،کاپي همين اعلان از وب سايت وزارت، و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون مربوطه تسليم نمايند.