انستیتوت تکنالوژی معلوماتی ومخابراتی

safiullah_user
پنجشنبه ۱۳۹۹/۱/۷ - ۸:۶
f

Closing Date

 

 انستیتوت تکنالوژی معلوماتی ومخابراتی  درسال ۱۳۹۹ برای بارمجدد در رشته هــای ذيل به سويه داکترو ماستر دررشته انجنیری تیلی کمونیکیشن باشند، به کادر علمي جديد ضرورت دارد.

   دیپارتمنت : انجنیری تیلی کمونیکیشن  بست (۴)              یک بست.

   متقاضیانازتاريخ  ۶حمل۱۳۹۹  الی ۲۰ حمل ۱۳۹۹ درخواستي شموليت در کادرعلمي خويش را به انستیتوت تکنالوژی معلوماتی ومخابراتی واقع یکه توت مراجعه وفورم درخواست شمولیت درکادرعلمی خویش را با اصل ترانسکرپت نمرات دوره لیسانس و ماستری،دیپلوم دوره لیسانس وسند فراغت دوره ماستری ، درصورت که درکدام اداره دولتی خدمت کرده باشند فورم دفتر سوانح ( CVکاپی همین اعلان ازویب سایت وزارت تحصیلات عالی وکاپی تذکره تابعیت به مدیریت استادان انستیتوت بسپارند.