اعلان کادری علمی انستیتوت تکنالوژی معلوماتی ومخابراتی

safiullah_user
پنجشنبه ۱۳۹۹/۱/۷ - ۸:۷
c

Closing Date

 

 انستیتوت تکنالوژی معلوماتی ومخابراتی  درسال ۱۳۹۹برای بارمجدد در رشته هــای ذيل به سويه داکترو یا ماستردررشته ارتباطات پستی باشند، به کادر علمي جديد ضرورت دارد.

  بست (۴)  دیپارتمنت : ارتباطات پستی             (۳) بست.

  متقاضیان ازتاريخ ۶ حمل ۱۳۹۹  الی ۲۰ حمل ۱۳۹۹ درخواستي شموليت در کادرعلمي خويش را به انستیتوت تکنالوژی معلوماتی ومخابراتی واقع یکه توت مراجعه وفورم درخواست شمولیت درکادرعلمی خویش را با اصل ترانسکرپت نمرات دوره لیسانس و ماستری،دیپلوم دوره لیسانس وسند فراغت دوره ماستری ، درصورت که درکدام اداره دولتی خدمت کرده باشند فورم دفتر سوانح ( CVکاپی همین اعلان ازویب سایت وزارت تحصیلات عالی وکاپی تذکره تابعیت به مدیریت استادان انستیتوت بسپارند.