اعلان کادر علمی پوهنتون پکتیا

safiullah_user
چهارشنبه ۱۳۹۹/۲/۳ - ۱۰:۴۳
ن

Closing Date

پوهنتون پکتیا در سال ۱۳۹۹برای بار مجدد در رشته هــای ذيل به سويه داکتر، ماستر و لیسانس به کادر علمي جديد ضرورت دارد.

 پوهنحی: انجنیری 

  دیپارتمنت: برق                                                   یک بست

متقاضيان محترم از تاريخ ۲ / ۲ /۱۳۹۹ الی  ۱۷/ ۲ /۱۳۹۹ درخواستی شموليت در کادر علمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت نمرات، کاپي همين اعلان و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون مربوطه تسليم نمايند.