اعلان کادر علمی پوهنتون بدخشان

safiullah_user
شنبه ۱۳۹۹/۲/۲۰ - ۱۲:۰
j

Closing Date

Location بدخشان

پوهنتون بدخشان  در سال ۱۳۹۹برای بار اول در رشته هــای ذيل به سويه داکتر، ماستر و لیسانس به کادر علمي جديد ضرورت دارد

 پوهنځی: انجینری                                              

  دیپارتمنت: سیول                                                          چهار بست

دیپارتمنت: جیولوجی ومعدن                                                چهار بست

متقاضيان محترم از تاريخ ۲۰۲ /۱۳۹۹ الی  ۲۰/ ۳ /۱۳۹۹ درخواستی شموليت در کادر علمی خويش را ضم اصل ترانسکريپت نمرات، کاپي همين اعلان و کاپی تذکره تابعيت به پوهنتون مربوطه تسليم نمايند.

نوت: متقاضیان میتوانند اسناد های خویش را به ایمیل آدرس زیربه پوهنتون متذکره ارسال نمایند

niazzakiry@gmail.com