بست کادر علمی پوهنتون جوزجان

Azizorayakhel.admin
چهارشنبه ۱۳۹۹/۷/۲ - ۶:۵۰
h

Publish Date

Closing Date

Location جوزجان

 پوهنتون جوزجان در سال ۱۳۹۹برای بار اول در رشته ای ذيل به سويه داکتر، ماستر و در نهایت لیسانس به کادر علمي جديد ضرورت دارد.

پوهنحی:  اقتصاد     

دیپارتمنت: منجمنت اداره و تشبثات                                یک بست.

متقاضيان از تاريخ ۱ میزان ۱۳۹۹الی ۳۰ میزان ۱۳۹۹ درخواستي شموليت در  کادر علمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت نمرات، کاپي همين اعلان از وب سايت وزارت، و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون مربوطه تسليم نمايند.