اعلان بست های کادر علمی پوهنتون بدخشان !

nasir_admin
سه‌شنبه ۱۴۰۱/۵/۱۱ - ۶:۵۱
eww

Closing Date

پوهنتون بدخشان برای بار اول در سال ۱۴۴۳ هـ ق در رشته های ذيل به سويه دوکتور، ماستر و لیسانس به کادر های علمي جديد ضرورت دارد.
پوهنځی انجنیری: 
ديپارتمنت سیول (۲) بست برای بار سوم.
 پوهنځی زراعت:  
ديپارتمنت  باغداری (۱) بست برای بار سوم .
پوهنځی حقوق و علوم سیاسی:
ديپارتمنت  قضا وڅارنوالی (۱) بست بار دوم.
متقاضيان از تاریخ ۳ / ۱ / ۱۴۴۴ هـ ق الی ۱۲ / ۱ / ۱۴۴۴ هـ ق درخواستي شموليت در کادر علمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت نمرات، کاپي همين اعلان از وب سايت وزارت، و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون مربوطه تسليم نمايند.