اعلان بست های کادر علمی پوهنتون کابل !

nasir_admin
سه‌شنبه ۱۴۰۱/۵/۱۱ - ۱۱:۵۸
dsfasdasdfsdgrfhye

Closing Date

پوهنتون کابل برای بار مجدد در سال ۱۴۴۴هـ ق در رشته های ذيل به سويه دوکتور، ماستر و لیسانس به کادر های علمي جديد ضرورت دارد.
پوهنځی: زبان و ادبیات خارجی   
   ديپارتمنت ترکي (۲) بست (۱) برای ذکور و (۱) برای اناث.
   ديپارتمنت چینایی (۳) بست (۲) برای ذکور و (۱) برای اناث.
   ديپارتمنت اسپانیوی (۲) بست (۱) برای ذکور و (۱) برای اناث.
   ديپارتمنت فرانسوی (۲) بست (۱) برای ذکور و (۱) بری اناث.
   ديپارتمنت آلمانی (۴) بست (۲) برای ذکور و (۲) برای اناث.
پوهنځی: زبان و ادبیات خارجی   
   ديپارتمنت عربی (۳) بست (۱) برای ذکور و (۲) برای اناث.
   ديپارتمنت انگلیسی (۵) بست (۲) برای ذکور و (۳) برای اناث.
   ديپارتمنت روسی (۱) بست برای ذکور.
پوهنځی علوم اجتماعی 
   ديپارتمنت تاریخ عمومی (۲) بست برای ذکور.
   ديپارتمنت فلسفه و جامعه شناسی (۱) بست برای اناث.
پوهنځی زراعت 
   ديپارتمنت  اقتصاد و توسعه زراعتی (۳) بست (۲) برای ذکور و (۱) برای اناث.
پوهنځی: انجنیری
   ديپارتمنت انجنیری انرژی (۱) بست ذکور برای بار سوم .
پوهنځی: بیولوژی 
   ديپارتمنت بوتانی (۱) بست (۱) ذکور برای بارسوم .
متقاضيان از تاریخ ۱۴۴۳/۱/۳هـ ق الی ۱۴۴۴/۱/۱۲ هـ ق درخواستي شموليت در کادر علمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت نمرات، کاپي همين اعلان از وب سايت وزارت، و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون مربوطه تسليم نمايند.