اعلان بست های کادر علمی پوهنتون رابعه بلخی!

nasir_admin
شنبه ۱۴۰۱/۵/۱۵ - ۱۱:۱۱
back

Closing Date

پوهنتون رابعه بلخی برای بار اول در سال ۱۴۴۴ هـ ق در رشته های ذيل به سويه دوکتور، ماستر و لیسانس به کادر های علمي جديد ضرورت دارد.
پوهنځی قابلگی:
ديپارتمنت عمومی (۵) بست.
 پوهنځی فارمسی:
ديپارتمنت عمومی    (۴) بست.
پوهنځی حقوق و علوم سیاسی:
ديپارتمنت  قضا وڅارنوالی (۴) بست.
پوهنځی اقتصاد:
ديپارتمنت  اداره و تجارت (۴) بست.
پوهنځی کمپیوترساینس: 
ديپارتمنت انجنیری نرم افزار (۲) بست.
ديپارتمنت  تکنالوژی معلوماتی (۲) بست.
متقاضيان از تاریخ ۸ / ۱ / ۱۴۴۴ هـ ق الی ۸ / ۲ / ۱۴۴۴ هـ ق درخواستي شموليت در کادر علمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت نمرات، کاپي همين اعلان از وب سايت وزارت، و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون مربوطه تسليم نمايند.