اعلان دعوت به داوطلبی

safiullah_user

Publish Date

Closing Date

عنوان : پروژه ایجاد واحد تضمین کیفیت درموسسه تحصیلات عالی میدان وردک

 

شماره دعوت به داوطلبی  MOHE/99/NCB/G-005

    وزارت تحصیلات عالی ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تادرپروسه داوطلبی پروژه ایجاد واحد تضمین کیفیت درموسسه تحصیلات عالی میدان وردک اشتراک نموده، نقل چاپ شده شرطنامه مربوط را به طور رایگان ونیز درحافظه یا فلش دسک از ریاست تدارکات وزارت تحصیلات عالی بدست آورده آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه وطبق طرزالعمل تدارکات طور سربسته ازتاریخ نشراعلان  الی ندت ۲۲ روز به ریاست تدارکات وزارت تحصیلات عالی واقع کارته چهار ناحیه سوم کابل افغانستان ارایه نمایند، آفر های ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی باشد تضمین آفربه شکل تضمین بانکی مبلغ (۹۰۰۰۰ )نود هزار افغانی می باشد که جلسه آفرگشایی در دفتر جلسات ریاست تدارکات وزارت تحصیلات عالی دایر می گردد.

نوت: تاریخ آغاز ۲۱/۱۲/۱۳۹۸ وتاریخ ختم ۱۳/۱۲/۱۳۹۸ به ساعت (۱۰) قبل ازظهر میباشد.