اعلان دعوت به داوطلبی

safiullah_user

Publish Date

Closing Date

عنوان : پروژه تهیه وتدارک یک پایه ترانسفرمر(۲۰۰) کیلو وات برای موسسه تحصیلات عالی پنجشیر

شماره دعوت به داوطلبی  MOHE/99/NCB/G-035

    وزارت تحصیلات عالی ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تادرپروسه داوطلبی پروژه تهیه وتدارک یک پایه ترانسفرمر(۲۰۰) کیلووات برای موسسه تحصیلات عالی پنجشیر اشتراک نموده، نقل چاپ شده شرطنامه مربوط را به طور رایگان ونیز درحافظه یا فلش دسک از ریاست تدارکات وزارت تحصیلات عالی بدست آورده آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه وطبق طرزالعمل تدارکات طور سربسته ازتاریخ نشراعلان  الی ندت ۲۱ روز به ریاست تدارکات وزارت تحصیلات عالی واقع کارته چهار ناحیه سوم کابل افغانستان ارایه نمایند، آفر های ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی باشد تضمین آفربه شکل تضمین بانکی مبلغ (۱۳۵۰۰۰) یکصدو سی وپنج  هزار افغانی می باشد که جلسه آفرگشایی در دفتر جلسات ریاست تدارکات وزارت تحصیلات عالی دایر می گردد.

نوت: تاریخ آغاز ۲۱/۱۲/۱۳۹۸ وتاریخ ختم ۱۵/۱۲/۱۳۹۸به ساعت (۱۰) قبل ازظهر میباشد.