اعلان کادری پوهنتون سید جمال الدین افغان کنر

safiullah_user
Thu, Feb 13 2020 5:02 AM

Publish Date

Closing Date

پوهنتون کنردرسال ۱۳۹۸ برای باراول در رشته هــای ذيل به سويه داکتر ویا ماستربه کادر علمي جديد ضرورت دارد.

پوهنحی : شرعیات

دیپارتمنت  قضا وڅارنوالی                                        یک بست  

  متقاضيان ازتاريخ ۲۲ دلو ۱۳۹۸ الی ۲۲حوت ۱۳۹۸ درخواستي شموليت در کادرعلمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپي همين اعلان از وب سايت وزارت، نمرات و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون مربوطه تسليم نمايند.