اعلان بست کادری علمی پوهنتون ننگرهار

safiullah_user
Thu, Feb 13 2020 5:15 AM

Publish Date

Closing Date

پوهنتون ننگرهاردرسال ۱۳۹۸برای باراول در رشته هــای ذيل به سويه داکترویا ماستربه کادر علمي جديد ضرورت دارد.  

 پوهنحی :  کمپیوتر ساینس   

 دیپارتمنت: دیتابیس انفارمیشن                                              یک  بست

    متقاضيان ازتاريخ ۲۲ دلو ۱۳۹۸ الی ۲۲ حوت  ۱۳۹۸ درخواستي شموليت در کادرعلمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپي همين اعلان از وب سايت وزارت، نمرات و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون مربوطه تسليم نمايند.