اعلان کادری علمی پوهنتون ملی علوم زراعتی وتکنالوژی افغانستان (کـــــــــندهار)

safiullah_user
Tue, Mar 24 2020 7:35 AM
لب

Closing Date

پوهنتون ملی علوم زراعتی وتکنالوژی افغانستان (کـــــــــندهار) درسال ۱۳۹۹ برای باراول در رشته هـــای ذيل به سويه داکتروماستر به کادر علمي جديد ضرورت دارد.

   پوهنحی : علوم نباتات      

 دیپارتمنت : حفاظت نباتات                                                  دوبست .   

   متقاضيان ازتاريخ ۵حمل ۱۳۹۹ الی ۳۱ حمل ۱۳۹۹ درخواستي شموليت در کادرعلمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپي همين اعلان از وب سايت وزارت، نمرات و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون مربوطه تسليم نمايند.