اعلان داوطلبی پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی

safiullah_user
ات

Publish Date

Closing Date

  اعلان برنده گی پروژه تدارک گازمایع برای دفاتر اداری و اتاق های استادان پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی

شماره داوطلبی : SREU/G-003/NCB-99 شرکت محترم ببرک امیری درپروسه داوطلبی پروژه تدارک گازمایع برای دفاتر اداری و اتاق های استادان پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی SREU/G-003/NCB-99 اشتراک نموده بود، به قیمت مجموعی ( 960000 ) نوصدو شصت هزار افغانی برنده اعلان شد.شرکت ها وداویر دولتی که با شرکت متذکره کدام مشکل دارند ، به آمریت تهیه و تدارکات پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی الی هفت روز سراز تاریخ اعلان مراجعه نموده تا اجراات که درنظر است صورت گیرد.