اعلان دعوت به داوطلبی

safiullah_user
Jj

Publish Date

Closing Date

عنوان : پروژه ایجاد مرکزانکشاف مسلکی ( pdc) برای بیست نهاد تحصیلی شامل (4)لات (لات سوم).

:شماره دعوت به داوطلبی MOHE/98/NCB/G-071/Re-Bid)

وزارت تحصیلات عالی ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تادرپروسه داوطلبی پروژه ایجاد مرکزانکشاف مسلکی ( pdc) برای بیست نهاد تحصیلی شامل (۴)لات (لات سوم) . اشتراک نموده ونقل چاپ شده شرطنامه مربوطه را به طور رایگان ونیز درحافظه یافلش دسک ازریاست تهیه وتدارکات، وزارت تحصیلات عالی بدست آورده، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه وطبق طرزالعمل تدارکات طورسربسته از تاریخ نشراعلان الی مدت ۲۲ روز به ریاست تهیه وتدارکات وزارت تحصیلات عالی واقع کارته چهار ناحیه سوم کابل افغانستان ارائه نمایند. آفر های ناوقت رسیده وانترنیتی قابل پذیرش نمی باشد. تضمین آفر به شکل تضمین بانکی مبلغ(۶۰۰۰۰۰) ششصدهزار افغانی بوده وجلسه آفر گشایی درریاست تهیه وتدارکات وزارت تحصیلات عالی تدویر می گردد. تاریخ آفرگشایی ۱۳۹۹/۳/۲۰ است.