بست های کادر علمی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی

Anonymous (not verified)
Wed, Jun 24 2020 7:01 AM
h

Closing Date

 پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی در سال ۱۳۹۹ برای بار سوم  در رشته های ذيل به سويه داکتر ماستر و  لیسانس به کادرعلمي جديد ضرورت دارد.

پوهنحی: تعلیمات اختصاصی       

دیپارتمنت: روانشناسی و تعلیم و تربیه نابینایان          یک بست.

متقاضيان از تاريخ ۴سرطان۱۳۹۹ الی۱۸سرطان۱۳۹۹ در خواستي شموليت در کادرعلمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت نمرات، کاپي همين اعلان از وب سايت وزارت، و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون مربوطه تسليم نمايند.