اعلان تدارکاتی ترمیمات تعمیر ریاست پوهنتون طبی کابل و شفاخانه های تدریسی آن

Azizorayakhel.admin
س

Publish Date

Closing Date

ریاست پوهنتون علوم طبی کابل " ابوعلی ابن سینا"  از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی باز پروژه های ترمیمات تعمیر ریاست علوم طبی کابل و شفاخانه های تدریسی آن برای سال  ۱۳۹۹  اشتراک نموده و نقل شرطنامه مربوط را از تاریخ نشر اعلان الی ۲۱ روز تقویمی از مدیریت قرارداد های پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن سینا در اوقات رسمی بدست آورند. شرطنامه متذکره را مطالعه و آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه طبق قانون و طرزالعمل تدارکات و طور سربسته  ارایه نمایند. آفر های ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمیباشد.

تضمین آفر بصورت تضمین بانکی بوده و جلسه آفرگشایی به روز تعیین شده مندرج شرطنامه ساعت (۱۰) قبل از ظهر در شعبه معاونیت مالی و دارای، ریاست پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن سینا برگزار  می گردد.