اعلان تدارکاتی پوهنتون پکتیا

Azizorayakhel.admin
ش

Publish Date

Closing Date

Location پکتیا

مدیریت عمومی تهیه و تدارکات ریاست پوهنتون پکتیا از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه ترمیمات ساختمانی ریاست پوهنتون پکتیا اشتراک نموده شرطنامه مربوطه را از مدیریت عمومی تهیه و تدارکات ریاست پوهنتون پکتیا بدست آورده و آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات و طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت (۱۰) بجه قبل از ظهر روز یکشنبه تاریخ ۵/۵/۱۳۹۹ به ریاست مالی و اداری واقع مقام ولایت پکتیا ارایه نمایند آفر های ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی باشد.

تضمین آفر بصورت بانکی مبلغ (۲۱۰۰۰۰)دو صدو ده هزار افغانی بوده جلسه آفر گشایی به روز یکشنبه مورخ ۵/اسد/۱۳۹۹ ساعت (۱۰) قبل از ظهر در ریاست مالی و اداری مقام ولایت تدویر می گردد.