بست های کادر علمی پوهنتون جوزجان

Azizorayakhel.admin
Mon, Sep 14 2020 6:20 AM
ض

Publish Date

Closing Date

Location جوزجان
Form
1 + 17 = Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

پوهنتون جوزجان  در سال ۱۳۹۹ برای بار دوم در رشته هــای ذيل به سويه داکتر، ماستر و در نهایت لیسانس به کادر علمي جديد ضرورت دارد.

  پوهنحی: انجنیری جیولوجی و معادن

 دیپارتمنت: مضامین عمومی تخنیکی در رشته فزیک                                  یک بست

دیپارتمنت: تفحص و اکتثاف معادن مواد مفیده جامد                                     یک بست

  متقاضيان از تاريخ ۲۴ سنبله ۱۳۹۹ الی ۷ میزان ۱۳۹۹ درخواستي شموليت در کادر علمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپي همين اعلان از وب سايت وزارت، نمرات و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون مربوطه تسليم نمايند.