اعلان تدارکاتی پوهنتون کابل

baqir_admin
ل

Publish Date

Closing Date

فورم شماره: P_ 01      

اعلان مجدد پروژه تهیه و تدارک مجموعآ ( 6) لات، لات اول به تعداد( 117 ) قلم مواد و وسایل لابراتواری و تجهیزات ضرورت پوهنځی کیمیا، لات دوم به تعداد ( 68 ) قلم مواد و وسایل لابراتواری و تجهیزات پوهنځی بیولوژی، لات سوم به تعداد ( 28) قلم مواد وسـایل و تجهیزات لابراتواری پوهنځی فزیک، لات چهارم به تعداد (  15 ) قلم وسایل و تجهیزات پوهنځی ریاضی، لات پنجم به تعداد (  26 )  قلم تجهیزات پوهنځی ژورنالیزم ولات ششم بتعداد ( 34 ) قلم مواد وسایل لابراتواری و تجهیزات پوهنځی زراعت بابت سال مالی 1400پوهنتون کابل:

ریاست پوهنتون کابل وزارت تحصیلات عالی از تمـام واجدین شرایط دعوت می نماید، تا در پروســـه داوطـلبی تهـیه و تدارک ( 6) لات مواد، وسایل لابراتواری و تجهیزات ضرورت پوهنځی های فــــوق الذکر بابت سـال مالی 1400پوهنتون کابل دارای نمبر تشخیصیه MOHE/KU-99/G-05/NCB/1L…..6L اشتراک نموده، نقل چـاپ شده شـرطنامه و آفر مربوط را در حافظهء فلـش دسک خویـش از مدیریـت قرارداد هــــای آمریت تهیه و تدارکات پوهنـتون کابل بدســت آورده، آفرهــای خویــش را مـطـابق شرایط منـدرج شرطنامه و طــبق قـانون و طرزالعـمل تدارکات طور سربسـته از تاریخ نشر اعلان الی سـاعت (10:00) ده بجـه قبل از ظـهر طبق تاریخ مندرج شرطنامه به مدیریت قرارداد های آمریـت تهــیه و تدارکات پوهنتون کابل واقع جـــمال میــنه کارته سخی مقـابل شــفاخانه علی آباد ناحیـه سوم شهرکابل ارایه نمایند. آفر های ناوقت رسیده و انترنتی قابل پزیرش نمی باشد.

تضمین آفر لات اول  بصورت گرانتی بانکی یکی از بانک های معتبر مبلغ ( 160000 ) یک صدو شصت هزار افغانی ، لات دوم مبلغ ( 90000) نود هزار افغانی، لات سوم مبلغ ( 65000) شصت و پنج هزار افغانی، لات چهارم مبلغ (150000) یک صدو پنجاه هزار افغانی ، لات پنجم ( 120000) یک صدو بیست هزار افغانی ولات ششم مبلغ ( 70000) هفتاد هزار افغانی بوده و جلسه آفر گشایی بعد از نشر اعلان الی 21 روز تقویمی ساعت 10:00 ده بجه قبل از ظهر در دفتر آمریت تهیه و تدارکات پوهنتون کابل واقع پارکینگ وسایط سابقه دهلیز پوسته خانه دست راست اطاق نمـبر (4) تدویر می گردد.

More tenders

Sun, Apr 11 2021 11:29 AM
Background image

اطلاعیه اعطای قرار داد پروژه Third Party Validation (TPV) of Disbursement Link Indicators (DLIs)

Contract Award Notice

Client: Ministry of Higher Education,

Project: Higher Education Development Program-HEDP-

County: Islamic Republic of Afghanistan

Contract Title: Consultancy . . .

Tue, Dec 08 2020 7:40 AM Kabul
Background image

Kabul Poly Technique University Contract Award Notice

Kabul Poly Technique University invites all eligible bidders to participate in the competitive request for quotations process project of (14,000) liters of Diesel oil and (10,000) . . .

Tue, Dec 08 2020 7:34 AM Kabul
Background image

Announcement of Invitation to Bid

Title: Project of Provision and Procurement 40 Units Printer Cartridges and Photo Copies Machines for Central Offices of Ministry for the Financial Year of 1400 Persian Calendar.  

Req . . .

Back to tenders