اطلاعیه بست های خالی کادری پوهنتون فاریاب

Akmal_admin
Mon, Feb 21 2022 11:59 AM
فاریاب

Publish Date

Closing Date

Location

فاریاب

اطلاعیه بست های خالی کادری پوهنتون فاریاب 
وزارت تحصیلات عالی طبق هدایت مقام محترم این وزارت، بست های کادری نهاد های تحصیلی فوق را از تاریخ 23/11/1400 الی 5/12/1400 به اعلان می‌سپارد.
پوهنځی ادبیات وعلومي بشری
دیپارتمنت : زبان و ادبیات او زبیکی  (۱)  بست،
پوهنځی‌  تعلیم وتربیه 
دیپارتمنت : ریاضی   (۱)  بست،
دیپارتمنت : کیمیا  (۱)  بست،
دیپارتمنت : تعلیمات مسلکی   ( ۱) بست.
دیپارتمنت : تربیت بدنی  (۲)  بست، 
پوهنځی‌  زراعت 
دیپارتمنت : حفاظه نباتات   ( ۱) بست.
دیپارتمنت : اگرانومی   ( ۱) بست.
دیپارتمنت : جنگلات   ( ۲) بست.
----------------------------------------
پوهنځی‌  اقتصاد 
دیپارتمنت : احصائیه و کمپوتر  (۱)  بست،
دیپارتمنت : مالی و بانک داری  ( ۱) بست.
دیپارتمنت : اداره ومنجمنت  (۱)  بست،
------------------------------------------------------
پوهنځی‌  انجنیری 
دیپارتمنت : جیولوجی ومعدن  ( ۱) بست.
دیپارتمنت : تکنالوژی کیمیاوی  (۱)  بست،
دیپارتمنت : مهندسی  ( ۲) بست.
دیپارتمنت : برق   (۳)  بست،
دیپارتمنت : مضامین عمومی تخنیک  ( ۱) بست.

--------------------------------------------------
پوهنځی‌  شرعیات 
دیپارتمنت : فقه وقانون  (۲)  بست،
دیپارتمنت : تعلیمات اسلامی  (۲ ) بست.
---------------------------------------------------
پوهنځی‌ کمپیوتر ساینس 
دیپارتمنت : انجنیری شبکه  (۳)  بست،
دیپارتمنت : سیستم های معلوماتی  ( ۲) بست.