اعلان بست های کادر علمی مؤسسه تحصیلات عالی چراغ !

nasir_admin
Tue, Aug 02 2022 6:49 AM
fasaew

Closing Date

مؤسسه تحصیلات عالی چراغ برای بار اول در سال ۱۴۴۳ هـ ق در رشته های ذيل به سويه دوکتور، ماستر ږ لیسانس به کادر های علمي جديد ضرورت دارد.
پوهنځی طب معالجوی:
ديپارتمنت عمومی (۴) بست.
پوهنځی ستوماتولوژی (طب دندان):
ديپارتمنت عمومی (۴) بست.
پوهنځی فارمسی:
ديپارتمنت عمومی (۴) بست.
متقاضيان از تاریخ ۳ / ۱ / ۱۴۴۴ هـ ق الی ۳۰ / ۱ / ۱۴۴۴ هـ ق درخواستي شموليت در کادر علمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت نمرات، کاپي همين اعلان از وب سايت وزارت، و کاپي تذکره تابعيت به مؤسسه تحصیلات عالی مربوطه تسليم نمايند.