گزارش کاری ریاست نصاب تحصیلی

nasir_admin
Tue, Aug 09 2022 7:59 AM
dssdvxc

17/5/1401
ریاست نصاب تحصیلی وزارت تحصیلات عالی، بر اساس لزوم دید رهبری ا.ا.ا جدیداً در چوکات این وزارت ایجاد گردیده است که در تشکیل خویش دارای (6) آمریت و در مجموع دارای (52) تن کارمند می باشد.                
بازنگری و انکشاف نصاب های تحصیلی پوهنتون های کشور در پرتو احکام و قوانین اسلامی، نیاز بازار کار و معیار های جهانی از جمله اهداف اساسی این ریاست به شمار می رود.
ریاست نصاب تحصیلی از بدوی ایجاد تا کنون در بخش های مختلف فعالیت های را انجام داده است که این فعالیت ها شامل تهیه رهنمود ها و معیارها، تدویر ورکشاپ ها، بررسی، ارزیابی و تعدیل نصاب های تحصیلی، تدویر کلسترهای بازنگری و انکشاف نصاب و نظارت از تطبیق نصاب تحصیلی تائید شده هم چنان به منظور بازنگری نصاب تحصیلی مضمون همه شمول ثقافت اسلامی از تمام پوهنتون های دولتی و خصوصی کشور نظر خواهی صورت گرفت که طبق نظریات واصله نصاب تحصیلی مضمون همه شمول ثقافت اسلامی با 13 مضمون و 24 کریدت از جانب کمیتۀ مذکور در هماهنگی با کمیسیون ملی نصاب تحصیلی نهائی و جهت تطبیق در اختیار نهاد های تحصیلی کشور قرار داده شده است.
به همین ترتیب کلستر دور دوم رشته طب معالجوی، کلستر دور اول رشته های ساینس شامل (ریاضی، فزیک، کیمیا و بیولوژی )، کلستر تشخیص و تثبیت برنامه های فوق لیسانس پوهنتون بین المللی افغان در بخش های طب، انجنیری و زراعت و تعیین مضامین رشته های مذکور، کلستر دور اول پوهنځی های فارمسی و علوم وترنری، کلستر دور اول رشته های مربوط به پوهنځی کمپیوترساینس، کلستر نصاب تحصیلی رشته های تخصصات تدوین و بازنگری گردید. 
هکذا ریاست نصاب تحصیلی به منظور در نظر گرفتن توازن، تسلسل و ربط افقی و عمودی بین مضامین صنوف و مراحل تعلیمی و تحصیلی، نصاب تعلیمی مدارس و دارالعلوم ها را از معینیت محترم تعلیمات اسلامی مطالبه نموده و از آن در بازنگری نصاب های تحصیلی رشته های حقوق وعلوم سیاسی و شرعیات در کمیتۀ های مسلکی رشته های مذکور استفاده نموده که خوشبختانه تا اکنون نصاب تحصیلی سال اول (سمستر های اول و دوم) رشته های فقه و قانون و تعلیمات اسلامی پوهنځی شرعیات از جانب کمیته های مذکور نهائی و طبق حکم مقام محترم وزارت جهت تطبیق در اختیار پوهنتون ها و مؤسسات تحصیلات عالی کشور قرار داده شده است.
در حال حاضر کار روی تهیه و ترتیب نصاب تحصیلی رشته های طب، انجنیری و زراعت آغاز گردیده و قرار است در ادامه کلستر رشته های یاد شده؛ کلستر سایر رشته های تحصیلی نیز دایر گردد.
به همین گونه روی  نصاب تحصیلی برنامه های فوق لیسانس (ماستری و دکتورا) رشته های طب، انجنیری و زارعت پوهنتون بین المللی افغان از طریق کمیته های مسلکی آن کار صورت گرفته و در ادامه به منظور تهیه و ترتیب نصاب تحصیلی برنامه های یاد شده کلستر مذکور دایر و قرار است بعد از نهائی شدن آن جهت تصویب به کابینه امارت اسلامی افغانستان ارسال گردد.

Latest news

Mon, Jan 09 2023 6:49 AM
Background image

Country’s first phase of the revision and development of the curriculum of the Faculty of Journalism of the educational foundations has started.

In the opening ceremony of the cluster, Acting Minister of Higher Education Sheikh Al Hadith Mawlavi Neda Mohammad Nadeem Sahib said that the media is the power, along with other forces. . .

Mon, Oct 17 2022 6:10 AM
Background image

Declaration

Some spiteful people are spreading the news that some students have been expelled from the dormitory of Kabul University on the basis of ethnic discrimination, which is not true.

The. . .

BACK TO NEWS