پروژه ایجاد مرکز انکشاف مسلکی ( PDC) برای بیست نهاد تحصیلی شامل (۴) لات

baqir_hiadari

Publish Date

Closing Date

شماره دعوت به داوطلبی: MOHE/98/NCB/G-071)

وزارت تحصیلات عالی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی پروژه ایجاد مرکز انکشاف مسلکی ( PDC) برای بیست نهاد تحصیلی شامل (۴) لات اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوطه را به طور رایگان و نیز در حافظه یافلش دسک از ریاست تهیه و تدارکات، وزارت تحصیلات عالی بدست آورده، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق طرزالعمل تدارکات طور  از تاریخ نشراعلان  الی2۱ روز به ریاست تهیه و تدارکات وزارت تحصیلات عالی واقع کارته چهار ناحیه سوم کابل  افغانستان ارائه نمایند. آفر های ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی باشد. تضمین آفر به شکل تضمین بانکی لات اول مبلغ ۵۰۰۰۰۰ پنجصد هزار افغانی، لات دوم مبلغ ۳۰۰۰۰۰ سصد هزار افغانی لات سوم مبلغ 600000 ششصد هزار افغانی، لات چهارم مبلغ (۶۰۰۰۰۰ ششصد هزار افغانی و مجموع چهارلات مبلغ (۲۰۰۰۰۰۰ دو میلیون افغانی بوده. جلسه آفر گشایی  در ریاست تهیه و تدارکات وزارت تحصیلات عالی تدویر می گردد.