اعلان بست‌های کادری علمی پوهنتون پولی تخنیک کابل!

nasir_admin
Mon, Jan 23 2023 4:52 AM
jfweafacak[[[[wfnsdfmaf

Closing Date

پوهنتون پولی تخنیک کابل برای بار (سوم) درسال ۱۴۴۴ هـ ق در رشته‌های ذيل به سويه دوکتور، ماستر و لیسانس به کادر علمی جديد ضرورت دارد.

پوهنځی کمپیوتر ساینس:
ديپارتمنت انجنیری کمپیوتر (۴) بست.
ديپارتمنت انجنیری شبکه (۴) بست.

متقاضيان از تاریخ ۲۹/۶/۱۴۴۴ الی ۱۰/۷/۱۴۴۴هـ ق درخواستي شموليت در کادرهای علمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت نمرات، کاپي همين اعلان از وب سايت وزارت، و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون مربوطه تسليم نمايند.