اعلان تدارکاتی پوهنتون کابل

baqir_admin
ل

Publish Date

Closing Date

فورم شماره:P_ 01

پروژه تهیه و تدارک مجموعآ ( 6) لات ، لات اول بتعداد ( 117 ) قلم مواد و وسایل لابراتواری و تجهیزات ضرورت پوهنځی کیمیا، لات دوم بتعداد ( 68 ) قلم مواد و وسایل لابراتواری و تجهیزات پوهنځی بیولوژی، لات سوم بتعداد ( 28) قلم مواد وسـایل و تجهیزات لابراتواری پوهنځی فزیک، لات چهارم به تعداد (  14 ) قلم وسایل وتجهیزات پوهنځی ریاضی، لات پنجم به تعداد (  26 )  قلم تجهیزات پوهنځی ژورنالیزم و لات ششم به تعداد ( 34 ) قلم مواد وسایل لابراتواری و تجهیزات پوهنځی زراعت بابت سال مالی 1400پوهنتون کابل:

ریاست پوهنتون کابل وزارت تحصیلات عالی از تمـام واجدین شرایط دعوت می نماید تا در پروســـه داوطـلبی تهـیه و تدارک ( 6) لات مواد، وسایل لابراتواری و تجهیزات ضرورت پوهنځی های فــــوق الذکر بابت سـال مالی 1400پوهنتون کابل دارای نمبر تشخیصیه MOHE/KU-99/05-G/NCB/1L…..6L اشتراک نموده و نقل چـاپ شده شـرطنامه و آفر مربوط را در حافظهء فلـش دسک خویـش از مدیریـت قرارداد هــــای آمریت تهیــه و تـــدارکات پوهنـــــتون کابل بدســت آورده، آفرهــای خویــش را مـطـابق شرایط منـدرج شرطنامه و طــبق قـانون و طرزالعـمل تدارکات طور سربسـته الی 21 روز تقویمی بعد از نشر اعلان الی سـاعت (10:00) ده قبل از ظـهر بــــه آمریـــــت تهــیه و تدارکات پوهنتون کابل واقع جـــمال میــنه کارته سخی مقـابل شــفاخانه علی آباد ناحیـه سوم شهرکابل ارایه نمایند. آفر های که با تآخیر مواصلت مینماید و آفر های انتــرنتی قابل پذیرش نمی باشد. جلسه آفرگشایی الی 21 روز تقویمی بعد از نشر اعلان  ساعت  (10:00) ده قبل ازظهر در دفتر آمریت تهیه و تدارکات ریاست پوهنتون کابل واقع پارکینگ وسایط سابقه دهلیز پوسته خانه دست راست اطاق نمـــــبر (5) تدویر می گردد. تضمین آفر بصورت گرانتی بانکی قابل قبول است.

مقدار تضمین آفر لات اول  بصورت گرانتی بانکی یکی از بانک های معتبر مبلغ ( 160000 ) یکصدو شصت هزار افغانی ، لات دوم مبلغ ( 90000) نود هزار افغانی، لات سوم مبلغ ( 65000) شصت و پنج هزار افغانی، لات چهارم مبلغ (150000) یکصدو پنجاه هزار افغانی ، لات پنجم ( 120000) یکصدو بیست هزار افغانی ولات ششم مبلغ ( 70000) هفتاد هزار افغانی ارایه نمایند.

More tenders

دوشنبه ۱۴۰۰/۱/۱۶ - ۷:۲
Background image

پروژه تهیه و تدارک (40) قلم رنگ باب پرنتر ها و ماشین های فوتو کاپی شعبات مرکز وزارت بابت سال مالی 1400

شماره داو طلبی: MOHE/GOV-O/1400/NCB/G-022/ Re-Bid

وزارت تحصیلات عالی  از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه تهیه و تدارک (40) قلم رنگ باب پرنتر ها و ماشین . . .

یکشنبه ۱۴۰۰/۱/۱۵ - ۸:۱۸
Background image

اعلان تصمیم اعطای قرارداد پوهنتون پولی تخنیک کابل

بدین وسیله  به تاسی از فقره (۲) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، پوهنتون پولی تخنیک کابل در نظردارد قرار داد پروژه مقدار (۱۹۸۴۵) کیلوگرام کوشت سرخی اعلی گاو . . .

شنبه ۱۴۰۰/۱/۱۴ - ۹:۳
Background image

اعلان تدارکات پوهنتون کابل

فورم شماره P_ 01

پروژه تهیه و تدارک دولات (۸۹)قلم قرطاسیه باب ،رنگ باب پرنتر ،رنگ باب ماشین های فوتو کاپی و به تعداد(۴۷)مواد تنطیفاتی ضرورت مدیریت عمومی محاسبه اجناس آمریت تهیه و . . .

Back to tenders