بست های کادر علمی پوهنتون بلخ

Anonymous (not verified)
شنبه ۱۳۹۹/۴/۷ - ۱۰:۵۱
gf

Closing Date

پوهنتون بلخ در سال ۱۳۹۹ برای بار دوم در رشته های ذيل به سويه داکتر، ماستر و لیسانس به کادر علمي جديد ضرورت دارد.

پوهنحی: اداره و پالیسی عامه        

دیپارتمنت: مدیریت توسعه                                                     یک بست.

پوهنحی: انجنیری        

دیپارتمنت:ریاضی و فزیک                                                     یک بست.

پوهنحی: ساینس        

دیپارتمنت: کیمیا                                                                   یک بست.

متقاضيان از تاريخ ۷ سرطان۱۳۹۹ الی ۲۰سرطان۱۳۹۹ در خواستي شموليت در کادرعلمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت نمرات، کاپي همين اعلان از وب سايت وزارت، و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون مربوطه تسليم نمايند.