اطلاعیه عام تصمیم اعطای قرارداد

safiullah_user
gg

Publish Date

Closing Date

به تاسی از فقره (۲) ماده چهل سوم قانون تدارکات  به اطلاع عموم رسانیده می شود، که وزارت تحصیلات عالی درنظردارد قرارداد پروژه تهیه وتدارک یک پایه ترانسفارمر (200)کیووات برای موسسه تحصیلات عالی پنجشیر را باشرکت تولید و ترمیم مکسن دارنده جوازه شماره (51089) آدرس: مقابل پارک صنعتی کوچه سوم پلچرخی کابل افغانستان به قیمت مجموعی مبلغ 835536 هشتصدو سی وپنج هزارو پنجصدوسی وشش افغانی اعطا نماید.

اشخاص حقیقی وحکمی که هرگونه اعتراض درزمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تهیه وتدارکات وزارت تحصیلات عالی وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل معیاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.