اعلان دعوت به داوطلبی

safiullah_user
gg

Publish Date

Closing Date

 

عنوان پروژه تهیه و تدارک رنگ باب پرنتر ها، ماشین فوتوکاپی وتجهیزات ماشین شارپ(یا معادل آن) برای شعبات مرکز وزارت و اداره ملی امتحانات

شماره دعوت به داوطللبی: MOHE/99/NCB/G-008

  وزارت تحصیلات عالی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه تهیه و تدارک رنگ باب پرنتر ها، ماشین فوتوکاپی و تجهیزات ماشین شارپ(یا معادل آن) برای شعبات مرکز وزارت واداره ملی امتحانات  اشتراک نموده و نقل شرطنامه مربوط به طور رایگان درحافظه یا فلش دسک از ریاست تهیه و تدارکات وزارت تحصیلات عالی بدست آورده، آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشراعلان الی مدت 2۲ روز به ریاست تهیه و تدارکات وزارت تحصیلات عالی واقع کارته چهار ناحیه سوم کابل افغانستان ارائه نمایند آفر های ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی باشد. تضمین آفر به شکل تضمین بانکی مبلغ (۵۳۰۰۰۰ )پنجصدو سی هزار افغانی می باشد. جلسه آفرگشایی در ریاست تهیه و  تدارکات وزارت تحصیلات عالی تدویر می گردد.

نوت:همچنان دواطلبان میتوانند سافت شرطنامه را از سایت اداره محترم تدارکات ملی طور رایگان داتلود نمایند. (http://www.npa.gov.af)