You are here

واحد جندر

آمریت جندر وزارت تحصیلات عالی

آمریت جندر در سال 1385 در ابتدا تحت اثر آمریت حقوقی به فعالیت آغاز نموده و در سال 1391 رسماً در تشکیل وزارت تحصیلات عالی تحت اثر معینیت مالی و اداری ایجاد گردید.

یکی از اهداف عمده و اساسی واحد های جندر در وزارت خانه های افغانستان تطبیق نپوا و استراتیژیک  پلان دولت جمهوری اسلامی افغانستان می باشد.

تعریف جندر:                                                    

جندر یک تصور کلی ساخته شده اجتماعی است که حقوق ، نقش ها ، مسوولیت ها ، مکلفیت ها، کردار و رفتار زنان و مردان را دریک  نظام اجتماعی به طور دقیق مورد ملاحظه  قرار میدهد و دررابطه به بی عدالتی ها دادخواهی مینماید.

جندرهمواره به وضعیت زنان نه بلکه در شر ایط لازم به وضعیت مردان نیز توجه نموده و در کل خواهان برقرای عدالت اجتماعی میباشد.

هدف رویکرد جندر:

- توزیع مساویانه فرصت ها، منابع ومنفعت ها برای زنان و مردان در یک اجتماع میباشد.

- جندر خواهان ایجاد شرایطی است که در آن زنان و مردان دارای حقوق مساوی بوده و همه   منحیث افراد ذینفع از هر گونه منابع، امتیازات و کمک ها بطور مساویانه مستفید گردند.

- جندر مسوولیت های فردی را تشخیص ، نقش گروه های منزوی و آسیب دیده را تثبیت و حامی افراد متضرر دریک جامعه می باشد.

- جندر علل خشونت ها، بی عدالتی ها و نابرابری ها را جستجو نموده و بعد از تحلیل، راه حل منطقی و قانونی برایش دریافت میکند.

- ادغام وگسترش جندر در پالیسی ها ، بودجه ها، اصول رفتاری، قوانین و مقررات اداره میباشد.

موضوع جندر در قانون اساسی افغانستان

ماده 22 قانون اساسی افغانستان تبعیض را غیر قانونی دانسته و اعلام می دارد که زنان و مردان دارای حقوق و وجایب مساوی می باشند. این ماده تضمین می نماید که تمام موارد قانون اساسی بالای زنان و مردان به صورت یکسان قابل تطبیق می باشد. علاوه بر آن با غیر قانونی ساختن تبعیض، دولت واضح ساخته است که نقض کننده گان آن مجازات شده و زنان و مردان در صورتی که مورد تبعیض قرار بگیرند، می توانند بر حمایت دولت حساب کنند.

در ماده 44 قانون اساسی کشور بر حق آموزش زنان تأکید صورت گرفته که در آن دولت متعهد به طرح و تطبیق برنامه های موثر در جهت متوازن ساختن، تقویت و بهبود آموزش زنان و محو بی سوادی در کشور می باشد. در این ماده تأکید شده که نماینده گی و سهم زنان در تمام دوره های آموزشی بسیار پایین بوده دولت باید این عدم توازن را اصلاح نموده و از بین ببرد. این ماده همچنان منعکس کننده ارزش و مقامی است که دولت به آموزش زنان به مثابه ای یک حق و هم نیازی در راستای انکشاف قایل می باشد.

جندر در پلان ها  و استراتیژی های دولت جمهوری اسلامی افغانستان

پلان کاری ملی برای زنان افغانستان بخش اصلی تلاش های دولت افغانستان در تطبیق تعهدش در برابر زنان به شیوه منظم، سیستماتیک، هماهنگ و دوامدار می باشد. هدف این پلان یکجا ساختن تدابیر کوتاه مدت و دراز مدتی است که دولت و همکارانش به منظور بهبود وضعیت زنان پیگیری خواهند کرد. تطبیق پلان کاری ملی برای زنان افغانستان معیار قابل اندازه گیری اصلی است که از طریق آن دولت تلاش می ورزد هدف سه ماده یی خویش را در مورد تساوی جنسیت اجتماعی عملی نموده و به این ترتیب به وضعیت نامطلوب زنان  تغییرات مثبت آورد.

گسترش مساوات جندر

  مراحل ارزیابی دخیل بودن زنان و مردان در هر فعالیت پلان شده به شمول قانون گذاری، پالیسی ها و یا پروگرام ها در هرساحه و یا تمام سطوح را در بر می گیرد. این عبارت است از استراتیژی در نظر گرفتن نگرانی ها و تجارب زنان و همچنان مردان منحیث ابعاد تکمیل کننده در طرح، تطبیق، بررسی و ارزیابی پالیسی ها در تمام عرصه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، طوریکه هیچ بی عدالتی بین مردان و زنان وجود نداشته باشد.

وظایف واحد های جندر:

- همکاری با موسسات تحصیلات عالی دولتی و خصوصی

- همکاری با زنان در ثبت و راجستر آنها به حیث افراد ذینفع در جامعه

- همکاری با بخش آموزش و ارتقای ظرفیت کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی اینکه تمام ترنینگ ها از نگاه تساوی حقوق اجتماعی حساس ساخته شود

-  مشوره موثر دراجرای پالیسی منابع بشری ، کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی و پالیسی تساوی جندر تا نیازهای زنان مورد توجه قرار گیرد

- مشارکت دربرنامه های انکشافی وزارت تحصیلات عالی جهت حمایت از حقوق زنان با تضمین اینکه موضوعات مربوط به جندر در اصول رفتاری کارمندان درک و به صورت قانونی درآمده ومورد حمایت مدیران ارشد قرار گیرد.

دستاوردهای آمریت جندر در وزارت تحصیلات عالی :

 • ریزرف ست ها در رشته های با اولویت در کانکور برای محصلین اناث
 • نظارت از تطبیق پالیسی و استراتیژی جندر در پوهنتون ها
 • فراهم نمودن تسهیلات تحصیلی (۳۰۰ اسکالرشیپ) برای محصلین اناث آسیب پذیر
 • همکاری و نظارت از ایجاد کودکستان و لیلیه ها در پوهنتون های مرکز و ولایات
 • ایجاد مدیریت های جندر در پوهنتون ها برای تطبیق پالیسی های جندر
 • ایجاد کمیته های جندر برای دریافت شکایات
 • تهیه و ترتیب پالیسی جندر وزارت تحصیلات عالی
 • شناسایی زنان نخبه در نهادهای آکادمیک و تشویق آنان برای نقش های رهبری
 • تدویر سیمینارها و ورکشاپهای آگاهی دهی جندر
 • همکاری و نظارت از ایجاد مراکز مشاوره در پوهنتون ها
 • توزیع وسایل ترانسپورتی برای سهولت در رفت و آمد محصلین اناث
 • شامل نمودن مدیران جندر در مجالس شورای رهبری پوهنتون ها برای اخذ تصامیم بهتر
 • راه اندازی برنامه آشنایی محصلین جدیدالشمول در پوهنتون ها