You are here

از هشتم مارچ روز جهانی زن در وزارت تحصیلات عالی بزرگداشت به عمل آمد

 

در این محفل که هیات رهبری، روسا، آمرین، کارمندان و کارکنان وزارت تحصیلات عالی حضور داشتند؛ دوکتور احمد سیر مهجور معین مالی و اداری وزارت تحصیلات عالی گفت:« این روز در حقیقت روز احترام به نقش و جایگاه انسانی زنان می باشد.» وی با اشاره به اینکه سنت های اجتماعی و رفتار های تبعیض آمیز مانع آن شده که زن ها در جامعه ما از حقوق و امتیازات خودشان محروم بمانند افزود که در وزارت تحصیلات عالی، مطابق به قوانین نافذه کشور در قبال همه کارمندان خود به خصوص قشر زنان متعهد است و در این راستا گام های خوبی برداشته شده است.

 وی گفت هیچ کس مانع پیشرفت زنان در وزارت تحصیلات عالی شده نمی تواند. و این وزارت جوابگوی هر گونه اعتراض و پیشنهادات معقول زنان بوده و به آن توجه می شود.

بعداً عارفه پیکار آمر جندر و سخنگوی وزارت تحصیلات عالی گفت: «خوشبختانه طی دوسال اخیر برنامه های که ما تطبیق کرده ایم در قالب شعار نبوده؛ بلکه نیازمندی های اساسی زنان شامل آن بوده است و باعث تغییر در وضعیت زنان از قبیل، ایجاد کودکستان ها، مصئونیت زنان در نهاد های اکادمیک، حضور گسترده محصلان اناث در نهاد های تحصیلی و توجه به حضور زنان در کادر علمی و سطوح رهبری وزارت تحصیلات عالی»

وی گفت تجلیل از هشتم مارچ در وزارت تحصیلات عالی با شعار زیربنای مشارکت فعال زنان در تمام عرصه های سیاسی و دسترسی زنان به تحصیلات عالی است.

پیکار همچنان گفت که ما انتظار نداریم که نگاه ها به زنان ترحم گونه باشد، زنان توانایی خاص خود شان را در تمام سطوح دارا می باشند و زنانی که با توانایی و شایستگی خود شان بخشی از مسئولیت های بزرگ را بدست می آوردند خود الگویی هستند برای زنان دیگر و باید زمینه های رشد به آنان بیشتر مساعد گردد.   

عارفه پیکار گفت به اساس تبعیض مثبت در بخش زنان، چارچوب حقوقی را برای فعالیت و حضور زنان فراهم ساخته ایم. وی همچنان گفت پیشنهاد امسال ما از هیات رهبری وزارت تحصیلات عالی اینست که حضور زنان در وزارت تحصیلات عالی، کادر علمی پوهنتون های مرکز و ولایات و جذب آنان در پوهنتون ها افزایش یابد.

محفل با توزیع تحایف به کارمندان اناث وزارت تحصیلات عالی خاتمه یافت.