You are here

امتحان دوره هشتم بورسیه ماستری کشور جاپان دروزارت تحصیلات عالی اخذ شد.

130 تن از کارمندان ادارات های مختلف دولتی پس از سپری نمودن برنامه آموزشی انگلیسی و ریاضی امروز امتحان ریاضی را در برنامه ماستری کشور جاپان سپری کردند. این کارمندان قبلا نیز امتحان زبان انگلیسی IELTS را سپری کرده بودند. به گفته نوید فقیری هماهنگ کننده پروژه های دفتر JICA نتایج این امتحان جهت ارزیابی به پوهنتون های جاپان فرستاده می شود که پس از ارزیابی مشخص خواهد شد که چند تن از این اشتراک کننده ها ، به امتحان تقریری راه پیدا خواهند کرد. قرار است پس از سپری نمودن امتحان تقریری واعلان نتایج نهایی این امتحان از میان 130 تن 40 تن آنها جهت ادامه تحصیلات عالی در مقطع ماستری به جاپان فرستاده شوند. این برنامه هر سال از سوی دفتر JICA برای کارمندان دولتی برگزار می شود که درآن کارمندان وزارت های مختلف جهت اشتراک دربرنامه ماستری باهم رقابت می نمایند.