You are here

دومین نشست آسیب شناسی برنامه عملیاتی، بازنگری برنامه های علمی پوهنتون ها، برگزار گردید

در این نشست که تحت ریاست پوهنمل عبدالتواب بالاکرزی معین علمی وزارت تحصیلات عالی دایر شد، معینان علمی 11 پوهنتون دولتی وخصوصی، مشاوران وزارت تحصیلات عالی ونماینده دفتر بریتش کنسل در وزارت تحصیلات عالی شرکت نموده بودند. 
درآغاز معین علمی وزارت تحصیلات عالی، ازپشت کار وفعالیت های مستدام پوهنتون های کشور ومعینان علمی شان قدر دانی نموده وآن را جهت ارزیابی وبازنگری از کارکردهای گذشته و برنامه های آینده در پوهنتون ها موثرعنوان نمود. 
معین علمی وزارت تحصیلات عالی، گفت آغاز مرور برنامه های علمی، ارتباط مستقیم با اولویت های چون:نصاب علمی، تقویت از فرایند ارتقای کیفیت درنهادهای علمی،اصلاح نظام آموزش عالی، تطبیق پالیسی های کلی وزارت تحصیلات عالی درساحات علمی و مقایسه آن با بازار کار، سنجش میزان موفقیت پوهنتون ها در تطبیق برنامه ها وارزیابی ازچگونگی نهادینه شدن برنامه های عملیاتی وزارت تحصیلات عالی درپوهنتون های کشوردارد. 
معاونین علمی پوهنتون ها در این جلسه گزارش های شان را از چگونگی تطبیق بازنگری برنامه های علمی درپوهنتون های مربوط شان ارایه نموده، روی نقاط ضعف وقوت، مشکلات، چالشها وراه حل های آن باهم بحث وتبادل نظر نمودند. 
به گفته معین علمی وزارت تحصیلات عالی، معاونان علمی پوهنتون های مرکز وولایات به اساس برنامه عملیاتی وزارت تحصیلات عالی جهت مروربرنامه های علمی مؤظف اند تا روی روند تطبیق برنامه های علمی، یکسان سازی نصاب، ایجاد، ادغام ویا الغای برنامه ها طبق قانون، پالیسی وطرزالعمل تهیه شده ازسوی وزارت تحصیلات عالی، ساختن چهارچوب های منظم ومعیاری جهت بلند بردن کیفیت در روشنایی برنامه های ارتقای کیفیت وانکشاف برنامه های علمی کارکنند وازموفقیت وعدم موفقیت دلایل کامیابی وناکامی در نشست های بعدی به وزارت تحصیلات عالی گزارش دهند. 
به گفته زبیرصدیقی رییس انکشاف برنامه های علمی وزارت تحصیلات عالی، اعضای اشتراک کننده دراین نشست ازکار کرد های شان گزارش ارایه کردند وطبق آجندای نشست مسوولیت گرفتند که تا سه ماه دیگر، چگونگیی تطبیق پالیسی مرور برنامه های علمی (APR) را دنبال وبازنگری کرده ودر نشست بعدی از آگاهی دهی واثربخشی تلاش های شان گزارش ارایه کنند.