You are here

پوهنمل دوکتور نجیب الله خواجه عمری، وزیرتحصیلات عالی، امروز باشورای مردمی ولسوالی خواجه عمری، نهادهای انجمن فصل نوین، انجمن محصلان کابل، سازمان جوانان استوار ونمایندگان اعضای جامعه مدنی دیدار کرد.

شورا ونهادهای مدنی ومردمی تقرروتأیید دوکتورنجیب الله خواجه عمری را ازسوی حکومت وحدت ملی ومجلس نمایندگان به حیث وزیر تحصیلات عالی به ایشان تبریک گفته وبرایش آرزوی موفقیت وپیروزی در کار خدمت گزاری به مردم افغانستان وخانواده تحصیلات عالی نمودند.
دوکتور نجیب الله خواجه عمری، ضمن سپاسگزاری ازشورای مردمی ولسوالی خواجه عمری ونهادهای متذکره وعده سپرد که آرزوهای مردم وجوانان را برآورده خواهد ساخت ودر راستای بهبود وضعیت نهادهای علمی از نظرکیفی ونصاب تحصیلی تلاش های جدی خواهد کرد. 
وزیرتحصیلات عالی افزود" بیش از 35 سال سابقه کاری در بخش معارف وتحصیلات عالی دارم. بناء از همه کمبود ها وخلاها ی که در عرصه تحصیلات عالی وجود دارد دقیقا آگاهم ومشکلات را به درستی می دانم"
وزیر تحصیلات عالی هم چنان جوانان را نیروی خلاق وپرتلاش جامعه عنوان نموده از آنان خواست رسالت شان را دربرابرکشور ومردم انجام دهند. 
وزیر تحصیلات عالی گفت" کسی برای بهبود وضعیت زندگی ما اشک نمی ریزد؛ ما باید با تعهد صادقانه نسبت به وطن، به دوراز تعصبات خشک وبا همدلی وهم پذیری کشورمان را بسازیم." 
دوکتور نجیب الله خواجه عمری علاوه نمود که دانشمندان، نهادهای علمی، مدنی وسایردست اندرکاران حوزه تعلیمی وتحصیلی درهرگونه شرایط می توانند مشوره ها ونقطه نظرات شان را در راستای بهبود وضعیت تحصیلی باوی درجریان بگذارند وبه تمام پیشنهادات وطرح های معقولی که منجر به وضعیت نظام تحصیلی وحکومت داری خوب شود جامعه عمل پوشانده خواهد شد.