You are here

آگاهی

24 دلو, 1396

 

به آگاهی کاندیدان واجدشرایط امتحان رقابتی جمعی بست های اصلاحات اداری ولایات کندهار.زابل.ارزگان ونیمروزرسانیده میشود که امتحان شان به روز های جمعه وشنبه مورخ 27 و28 دلو اخذمیگردد بنآ کاندیدان ولایات یاد شده مطابق تقسیم زیر پس از اخذ کارت شمول امتحان به پوهنتون های وموسسات تحصیلات عالی ولایات متذکره غرض بایومتریک وسپری نمودن امتحان شان حاظر گردند

ولایت

روز بایومتریک

روز امتحان

محل بایومتریک

محل امتحان

کندهار

چهارشنبه 25/۱۱/۱۳۹۶

شنبه ۲۸/۱۱/۱۳۹۶

پوهنتون کندهار

پوهنتون کندهار

زابل

پنجشنبه ۲۶/۱۱/۱۳۹۶

جمعه ۲۷/۱۱/۱۳۹۶

مؤسسۀ تحصیلی عالی زابل

مؤسسۀ تحصیلی عالی زابل

ارزگان

پنجشنبه ۲۶/۱۱/۱۳۹۶

جمعه ۲۷/۱۱/۱۳۹۶

مؤسسۀ تحصیلی عالی ارزگان

مؤسسۀ تحصیلی عالی  ارزگان

نیمروز

پنجشنبه ۲۶/۱۱/۱۳۹۶

جمعه ۲۷/۱۱/۱۳۹۶

مؤسسۀ تحصیلی عالی نیمروز

مؤسسۀ تحصیلی عالی نیمروز