You are here

آگاهی

28 دلو, 1396

به آگهی کاندیدان واجد شرایط امتحان رقابتی جمعی بست های اصلاحات اداری ولایت هلمند رسانیده می‌شود که امتحان شان به روز های سه شنبه مؤرخ اول حوت  چهار شنبه دوم حوت  و پنج  شنبه سوم حوت اخذ می‌گردد؛  بناءً همۀ کاندیدان ولایت یاد شده مطابق تقسیم اوقات زیر پس از اخذ کارت شمول امتحان، به پوهنتون ولایت متذکره غرض بایومتریک و سپری نمودن امتحان شان حاضر گردند

ولایت روزبایومتریک روز متحان محل بایومتریک محل امتحان
هلمند یکشنبه ودوشنبه مورخ 29 و30 دلو سه شنبه چهار شنبه پنج شنبه اول دوم و سوم ماه حوت پوهنتون هلمند

پوهنتون هلمند