You are here

اطلاعیه ریاست پوهنتون ها و مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی

13 اسد, 1397

آن تعداد ازمتقاضیان که درامتحانات کانکور دولتی ۱۳۹۷ واجد شرایط شناخته شده اند، رسانیده می شود که میتوانند اعتبار از روز شنبه تاریخ ۲۰ اسد ۱۳۹۷ به مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی که علاقمند هستند مراجعه وثبت نام نمایند.
نوت: ازپذیرش رشته طب معالجوی درعموم نهاد های خصوصی قبلاً معذرت خواسته شده است.
حین مراجعه کاپی تذکره، شماره ID ونمره حاصله ضروری است .
لطفا ً به ادارات وزارت تحصیلات عالی مراجعه نفرمایید.