You are here

اطلاعیۀ ریاست عمومی امتحانات

21 حوت, 1396

به آگاهی آنعده داوطلبان امتحان کانکور اختصاصی فارغان تربیۀ معلم و دارالعلوم ها که فورم شمولیت در امتحان را از پوهنتون تعلیم و تربیۀ شهید استاد ربانی اخذ و بعد از خانه پری دو باره تسلیم نموده اند، رسانیده می شود که امتحان شان به روز جمعه مؤرخ ۲۵ حوت برگزار می گردد. متقاضیان محترم می توانند کارت های شمولیت امتحان خویش را به روزهای ۲۲، ۲۳ و ۲۴ حوت از پوهنتون تعلیم وتربیۀ شهید استاد ربانی اخذ نمایند.