You are here

اطلاعیۀ ریاست عمومی امتحانات

29 ثور, 1397

 

به آگهی داوطلبان امتحان کانکور عمومی، متفرقۀ، علوم دینی، شبانه و اختصاصی  سال 1396/1397 ولایات:

غزنی، کندهار و پروان رسانیده می‌شود که امتحان کانکور شان مطابق تقسیم اوقات زیر برگزار می گردد؛ داوطلبان عزیز مطلع باشند.

ولایت

روز بایومتریک

روز امتحان

محل بایومتریک

محل امتحان

غزنی

 

تاریخ 7 و 8 جوزا

تاریخ  9 ، 10و 11جوزا

پوهنتون غزنی

پوهنتون غزنی

پروان

 

تاریخ 7 و 8 جوزا

تاریخ  9 ، 10  و 11جوزا

پوهنتون پروان

پوهنتون پروان

کندهار

 

8  و 9 جوزا

10  و 11جوزا

پوهنتون کندهار

پوهنتون کندهار