You are here

اطلاعیۀ ریاست عمومی امتحانات

23 جوزا, 1397

به اگاهی آنعده داوطلبانی امتحان کانکور که قبلاً فورم شمولیت کانکور را از مکاتب ولایات مربوطه اخذ و طی مراحل نموده اند، ولی بنابر معاذیر نتوانستند در امتحان اشتراک نمایند. رسانیده می شود که غرض شمولیت در امتحان کانکور متفرقۀ نهایی، از اول برج سرطان الی تاریخ 10 سرطان به مدیریت  پذیرش ریاست عمومی امتحانات مراجعه نموده، فورم شمولیت غیرحاضران را اخذ، بعد از خانه پری دو باره به نمایندۀ ریاست عمومی امتحانات تسلیم نمایند.