You are here

اخبار

کمیته ای جهت بازنگری و نظارت ازپلان های استراتژیک پوهنتون های خصوصی ودولتی ایجاد گردید

08 Sep, 2018

کمیته ای جهت بازنگری و نظارت ازپلان های استراتژیک پوهنتون های خصوصی ودولتی وهمسانسازی با پلان استراتژیک وزارت تحصیلات عالی ایجاد گردید. 

روند کاری و چگونگی عرضه خدمات ریاست تضمین کیفیت و اعتباردهی وزارت تحصیلات عالی مورد ارزیابی و مطالعه قرار گرفت

08 Sep, 2018

در جلسه که امروز تحت ریاست پوهنمل عبدالتواب بالا کرزی معین علمی وزارت تحصیلات عالی دایر شد؛ روی روند کاری، مسوولیت های وظیفوی و پالیسی های تطبیقی ریاست تضمین کیفیت و اعتبار دهی بحث صورت گرفت.

برنامه رهنمودی و تودیعی برای روسای 18 وزارت خانه دایر گردید

07 Sep, 2018

برنامه رهنمودی و تودیعی برای روسای 18 وزارت کشور که قرار است به منظور دیدار با محصلان افغان و مسوولان مربوط در کشور جاپان به آن کشور سفر نمایند امروز در وزارت تحصیلات عالی دایر شد.

جلسه بازنگری مطالعه پروسیجرها و پروسه های کاری ریاست عمومی انسجام امور اکادمیک دایر گردید

04 Sep, 2018

در این جلسه که تحت ریاست پوهنمل عبدالتواب بالاکرزی معین علمی وزارت تحصیلات عالی دایر گردید، مشاور مقام وزارت، رییس عمومی انسجام امور اکادمیک، رییس تقرر و ترفیعات و انکشاف برنامه های علمی و کارکنا

ورکشاپ بازنگری و انکشاف نصاب درسی دیپارتمنت های ادبیات دری پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی دایر شد

03 Sep, 2018

ر این ورکشاپ که از سوی ریاست انکشاف برنامه های علمی وزارت تحصیلات عالی دایر گردید، اعضای کمیته های نصاب پوهنتون های دولتی و خصوصی شرکت نموده بودند.

هییت رهبری وزارت تحصیلات عالی درمراسم جنازه مرحوم پوهاند دکتور محمدمعصوم عزیزی اشتراک ورزیدند

03 Sep, 2018

پوهنمل عبدالتواب بالاکرزی معین علمی و سرپرست وزارت تحصیلات عالی همراه با هییت رهبری این وزارت در مراسم تشییع جنازه مرحوم پوهاند دوکتور محمد معصوم عزیزی استاد پوهنتون طبی کابل و رئیس شفاخانه تدریس

ورکشاپ یک روزه جهت بازنگری وتعدیل لایحه ای نشریه های علمی برگزار گردید

03 Sep, 2018

این نشست تحت ریاست پوهندوی سید فرهاد شهیدزاده رییس عمومی ریاست انسجام امور اکادمیک با اشتراک تعدادی از استادان پوهنتون های چهارگانه دولتی کابل دایرگردید. 

پلان های استراتیژیک 10 پوهنتون دولتی و خصوصی نهایی وارایه شد

01 Sep, 2018

"پوهنتون ها باید در زندگی مردم تغییر مثبت را به میان آورده و در کنار تیوری به سوی فعالیت های عملی نیز سوق داده شوند."

Pages